Bron:  Ricardo Vaz 
Venezuela-analysis 25 maart 2021(EN),
cubanismo 29 maart 2021 (NL)

Ricardo Vaz Venezuela-analysis

Guayaquil, Ecuador, 25/03- De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties heeft dinsdag een resolutie goedgekeurd waarin alle staten worden aangespoord om te stoppen met het aannemen van unilaterale sancties als “instrumenten van politieke en economische druk”.

De tekst werd goedgekeurd met 30 stemmen voor, 15 tegen en twee onthoudingen tijdens de 46e zitting van de Mensenrechtenraad in Genève. Onder de landen die het document steunden waren China, Rusland en Cuba, bondgenoten van Venezuela die ook aan sancties van de VS zijn onderworpen. Europese landen en Brazilië behoorden tot de landen die tegen de resolutie stemden, terwijl Armenië en Mexico de enigen waren die zich van stemming onthielden.

In het goedgekeurde document wordt benadrukt dat unilaterale sancties niet in overeenstemming zijn met het internationaal recht en het VN-Handvest, “met name die van dwingende aard met extraterritoriale werking”, aangezien zij handelsbetrekkingen tussen staten belemmeren en een belemmering vormen voor “het recht van individuen en volkeren op ontwikkeling”.

Het VN-orgaan benadrukte verder de negatieve gevolgen van unilaterale sancties voor de burgerbevolking van de door sancties getroffen landen, bevestigde opnieuw “het recht van alle volkeren op zelfbeschikking” en drong er bij de sanctionerende landen op aan “onmiddellijk een einde te maken” aan deze maatregelen.

Voorts wordt in de resolutie gewezen op de noodzaak om binnen het VN-systeem een “onpartijdig en onafhankelijk mechanisme” in te stellen om ervoor te zorgen dat de slachtoffers van eenzijdige dwangmaatregelen ter verantwoording worden geroepen en schadeloos worden gesteld.

De Venezolaanse president Nicolás Maduro verwelkomde de goedkeuring van de resolutie en de rechtvaardiging van “de onmiskenbare criminele schade” van unilaterale sancties “tegen het leven van Venezolanen en vrije naties van de wereld”.

Het Zuid-Amerikaanse land heeft de sancties van de Verenigde Staten en de Europese Unie (EU) steeds gehekeld omdat ze tot doel hadden een verandering van regime af te dwingen.

De Mensenrechtenraad volgde andere VN-instanties in het veroordelen van sancties tegen Venezuela. In februari publiceerde speciaal rapporteur Alena Douhan een voorlopig rapport waarin zij er bij de VS en de EU op aandrong alle sancties tegen Venezuela op te heffen. Na een bezoek van 12 dagen aan het land verklaarde de mensenrechtendeskundige dat de dwangmaatregelen schade hebben toegebracht aan “de openbare en de particuliere sector, burgers van Venezuela, niet-gouvernementele organisaties, onderdanen van derde landen en bedrijven”.

Volgens Douhan heeft de blokkade ernstige gevolgen gehad voor de olie-inkomsten van het land, terwijl het de Venezolaanse staat bovendien onmogelijk is gemaakt reserve-onderdelen voor zijn industrieën, medicijnen en voedsel aan te schaffen, waardoor naar verluidt 2,5 miljoen Venezolanen met ernstige voedselonzekerheid te kampen hebben.

Unilaterale maatregelen van Washington en zijn bondgenoten stonden woensdag eveneens in de schijnwerpers toen de Argentijnse regering aankondigde zich terug te trekken uit de rechtse groep van Lima. Buenos Aires veroordeelde de sancties en pogingen tot destabilisatie tegen Venezuela, die “de mensenrechten van de Venezolaanse bevolking en in het bijzonder de meest kwetsbare sectoren hebben geschaad”.

De roep om de sancties lichter te maken is ook in Washington luider geworden: de Democratische senator Chris Murphy heeft een brief geschreven waarin hij de regering-Biden dringend verzoekt het verbod op de omwisseling van dieselbrandstof op te heffen “om levensreddende hulp te bieden aan miljoenen Venezolanen”.

Zijn petitie voegt zich bij een eerder verzoek onder leiding van Democratische collega-afgevaardigden Elizabeth Warren, Ilhan Omar en Jesús García voor een herziening van de Amerikaanse sancties tegen andere landen waaronder Cuba.

Het verbod op de uitwisseling van ruwe olie voor diesel tussen PDVSA en een groot aantal multinationals werd in oktober 2020 opgelegd door de aftredende regering-Trump en heeft Venezuela laten lijden onder ernstige dieseltekorten, de belangrijkste brandstof die wordt gebruikt voor het vervoer van voedsel en medicijnen in het land.

“Er lijkt een groeiende druk vanuit het Congres te zijn op de regering-Biden om het gebruik van Amerikaanse sancties te beperken en, in bredere zin, te beginnen met het evalueren van de humanitaire impact van bestaande sancties,” legde Kevin Cashman, Senior Associate bij het Center for Economic and Policy Research (CEPR), uit aan Venezuelanalysis.

Hij herinnerde eraan dat “zoals economen Jeffrey Sachs en Mark Weisbrot in een rapport uit 2019 hebben vastgesteld, sancties tegen Venezuela waarschijnlijk tot tienduizenden doden hebben geleid, voornamelijk door de olieproductie drastisch te verminderen.” Cashman voegde eraan toe dat wanneer de regering Biden haar sanctiebeleid herziet, zij “hopelijk het teken aan de wand zal lezen” en een einde zal maken aan maatregelen die “de Venezolaanse bevolking collectief straffen”.

Topfoto: The UN resolution was approved with 30 votes in favor, 15 against, and two abstentions. (UN)