Bron: kawsachunnews 27 augustus 2023 ~~~

Hieronder volgt een vertaling van een brief van Haïtiaanse organisaties aan regeringen van Afrika. Vertaling door Jill Clark-Gollub.

Port-au-Prince, 6 augustus 2023

Open brief aan onze zusterlanden van Afrika, land van onze voorouders, in het bijzonder de landen van de Afrikaanse Unie (AU).

“Geen van de landen in het land van onze voorouders (Afrika) zou de boodschap van de voormalige slavenhoudende koloniale machten moeten herhalen, die imperialistische machten zijn geworden en nu actief betrokken zijn bij het criminele project om Haïti te destabiliseren door systematisch haar soevereiniteit te saboteren, en waar de VS-VN bezetting zich in een gevaarlijke fase bevindt.”

Geachte staatshoofden en regeringsleiders van de zusterlanden van Afrika: Wij, de ondergetekende Haïtiaanse organisaties, hebben met verbazing het verrassende nieuws ontvangen dat een zusterland, Kenia, ermee heeft ingestemd troepen naar Haïti te sturen om te dienen in een VS-VN bezettingsmacht vermomd met het label “multinationale troepenmacht” om de internationale publieke opinie te blijven misleiden door de machiavellistische aard van dit criminele initiatief te verbergen. Om de nationale en internationale publieke opinie voor te bereiden om deze misdaad te accepteren, hebben ze op nationale schaal gewapende bendes gemobiliseerd om absolute chaos te creëren en zo de VS-VN bezetting van ons land te rechtvaardigen. Deze gewapende bendes zijn gemachtigd om collectief meisjes en jonge vrouwen te verkrachten, en de weerloze bevolking dagelijks af te slachten, te ontvoeren en te terroriseren.

Geachte staatshoofden en regeringsleiders van de zusterlanden van Afrika: Wij willen uw aandacht vestigen op de deelname van de Verenigde Staten van Amerika in het proces van het leveren van wapens en munitie aan deze bendes die er geen enkel probleem mee hebben om terreur en dood te zaaien in Haïti.

Volgens een rapport van het Bureau van de Verenigde Naties voor drugs- en misdaadbestrijding (UNODC) dat in maart 2023 werd gepubliceerd, komen de wapens en munitie die door de bendes worden gebruikt met name uit de Verenigde Staten. In datzelfde rapport bevestigt de UNODC een toename in illegale wapenhandel, met name vanuit Florida in de Verenigde Staten naar Haïti. Hoe kunnen we begrijpen of verwachten dat de Verenigde Staten – die zoveel verantwoordelijkheid dragen voor de levering van wapens en munitie aan deze bendes – tegelijkertijd zeggen dat ze de bendes effectief willen bestrijden door middel van een zogenaamde multinationale troepenmacht? Paradoxaal genoeg, welk belang zouden de Verenigde Staten hebben om hen plotseling te bestrijden?

Verrassend genoeg heeft de regering van Kenia, ondanks de schijnbare tegenstrijdigheid, een communiqué van het ministerie van Buitenlandse Zaken uitgegeven waarin ze aankondigt dat ze bereid is de leiding van een multinationale troepenmacht op zich te nemen en een contingent van 1.000 politieagenten naar Haïti te sturen om de Haïtiaanse politie te helpen trainen om uiteindelijk de normale omstandigheden in het land te herstellen. Ze wachten alleen nog op een mandaat van de VN-Veiligheidsraad en een akkoord van de lokale autoriteiten om deze operatie uit te voeren. Volgens Agence France Presse zijn ze hier zo enthousiast over dat ze van plan zijn om in de komende weken “een evaluatiemissie te sturen onder leiding van een operationeel team van de Keniaanse politie”. Over wat voor soort operaties hebben ze het? Welke kennis van de realiteit ter plaatse kan zo’n team hebben om de situatie te beoordelen als ze hoogstens bevooroordeelde rapporten ontvangen die geschreven zijn door handlangers van de Core Group?

Benadrukt moet worden dat Kenia er haastig mee instemde om betrokken te raken bij dit verdachte politieke avontuur, pas nadat geïnformeerde burgers van Canada en andere landen hun regeringen, die secretaris-generaal Antonio Guterres en de regering van de Verenigde Staten onder druk zetten om te accepteren, dwongen om het verzoek om de bezettingsmacht te leiden af te wijzen . Heeft de regering van Kenia zich afgevraagd waarom Canada en andere landen niet toegaven aan de druk of de stimulansen die werden aangeboden om hen bij deze criminele onderneming te betrekken? Hebben ze zich afgevraagd wat de werkelijke doelstellingen van deze onderneming zijn? Hebben ze, net als de andere landen waarmee al contact is opgenomen, de tijd genomen die nodig is om na te denken over de politieke transcendentie en de rampzalige gevolgen van een dergelijk verdacht avontuur? Kan Kenia, in een tijd waarin verschillende Afrikaanse landen zich aan het bevrijden zijn uit de klauwen van het Westen, of zich afkeren van de schadelijke neokoloniale praktijken van het Westen, toestaan dat het – ten koste van Haïti – bijdraagt aan het versterken van dergelijke verderfelijke en destabiliserende praktijken?

Heeft de regering van Kenia begrepen wat de verborgen, niet-erkende doelstellingen zijn van een dergelijke onderneming die indruist tegen wat plechtig werd verkondigd in de Oprichtingsakte van de Afrikaanse Unie (AU)? Artikel 2 [sic] van de Akte stelt in feite: “De doelstellingen van de Unie zijn: a) het bereiken van meer eenheid en solidariteit tussen de Afrikaanse staten; b) het coördineren en intensiveren van samenwerking en inspanningen om betere levensomstandigheden te bieden aan de volkeren van Afrika; c) het verdedigen van hun soevereiniteit, territoriale integriteit en onafhankelijkheid; d) het uitbannen van alle vormen van kolonialisme in Afrika; e) het bevorderen van internationale samenwerking, rekening houdend met het Handvest van de Verenigde Naties en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.” Artikel 3 vervolgt: “De Lidstaten bevestigen, met inachtneming van de in artikel 2 genoemde doelstellingen, plechtig de volgende beginselen: Soevereine gelijkheid van alle lidstaten; niet-inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van staten; eerbiediging van de soevereiniteit en territoriale integriteit van elke staat en zijn onvervreemdbare recht op onafhankelijk bestaan.” [1]

Geachte staatshoofden en regeringsleiders van de zusterlanden van Afrika: U zult het met ons eens zijn dat de aanpak van de leiders van Kenia deel uitmaakt van een logica die volledig in strijd is met wat in de Oprichtingsakte van de AU werd verkondigd. In het licht hiervan kunt u hen, in naam van deze officieel aangenomen kardinale principes, uitnodigen om dringend na te denken over deze houding die de soevereiniteit van Haïti ernstig ondermijnt: het recht op vrije zelfbeschikking en om de teugels van zijn eigen lot in handen te nemen. Het is aan jullie om de meest doeltreffende strategie te vinden om aan de leiders van deze zusterrepubliek uit te leggen dat hun beslissing hoogstwaarschijnlijk de reeds onaanvaardbare inmenging van de imperialistische mogendheden, in het bijzonder de Verenigde Staten van Amerika, zal aanmoedigen en versterken.

Instemmen met het leiden van deze bezettingsmacht voor de Verenigde Staten betekent hen helpen hun genocidale overheersing van dit land – ons land – dat de eerste en enige succesvolle slavenopstand in de hele menselijke geschiedenis heeft uitgevoerd, die op zijn beurt de wereld koloniale, racistische, slaven bezittende orde veranderde, beter te verzekeren. Onze revolutie gaf grote hoop aan de zwarte wereld en onderdrukte mensen op de planeet die op zoek waren naar vrijheid en collectief welzijn. Christiane TAUBIRA wees op wat Haïti vertegenwoordigt voor de wereld en zwarte mensen in het bijzonder: “De mensen van Ayití openden de wegen van de wereld naar rechtvaardigheid en broederschap niet alleen voor mij; ze deden dit voor de zwarte wereld als geheel door de eerste Onafhankelijke Republiek op te richten die door voormalige slaven werd verscheurd en vervolgens door hen werd gecodificeerd, gebouwd op het graf van het koloniale rijk. … Het was ook een geschenk aan de onderdrukte wereld op zoek naar een referentie en model in een universum dat niet alleen vijandig was, maar, zoals Frantz Fanon zei, zijn geschiedenis al aan het ontvreemden was om het te misvormen en te vervormen.” [2]

Deze vreselijke multidimensionale crisis waar Haïti mee te maken heeft, is dus op cynische wijze in het leven geroepen en in stand gehouden door de oude slavenhoudende, racistische koloniale machten die nu imperialistische machten zijn geworden. Ze zijn bezig om ons land te verstikken met de effectieve hulp van lokale collaborateurs bestaande uit marionetten, corrupte, criminele, maffioso politieke leiders opgelegd door Washington en de criminele oligarchen die de gewapende bendes financieren.

Dit alles maakt deel uit van een wereldwijde oorlog van deze racistische koloniale machten tegen Haïti omdat het het lef had om de ketenen van de slavernij te verbreken en zo de voorwaarden te scheppen om een nieuwe slavernijvrije, antikoloniale en antiracistische wereld te vestigen.

Nu destabiliseren die voorstanders van slavernij ons land door het Haïtiaanse volk uit te wissen net zoals ze de eerste bewoners van dit land – de Taíno’s die gedecimeerd werden door de Spaanse kolonisatoren – hebben uitgeroeid om een Haïti op te bouwen zonder Haïtiaanse mannen en vrouwen. Vanuit dit perspectief voeden ze de chaos die ze hebben gezaaid om te proberen hun project van militaire bezetting te rechtvaardigen en te legitimeren met het oog op een veel systematischere politieke controle en de volledige plundering van onze rijkdommen. Hoe kunnen we onder deze omstandigheden geloven dat de Verenigde Staten van plan zijn om het Haïtiaanse volk te helpen de gewapende bendes uit te schakelen, terwijl het in werkelijkheid een strategie is om het verzet van de volksbewegingen te vernietigen?

Geachte staatshoofden en regeringsleiders van de zusterlanden van Afrika:

Wij verzoeken u dringend om de weerzinwekkende situatie van ons land te onderzoeken om deze beter te begrijpen en ons te helpen deze te overwinnen; en vooral om Kenia ervan te overtuigen om zich niet te laten meeslepen in de criminele logica van de imperialistische machten die erop uit zijn om de soevereiniteit van Haïti ten grave te dragen.

Zusterlanden van het Afrika van onze voorouders, het is noodzakelijk om zo te handelen dat geen enkel land van het Afrikaanse continent de rol zal spelen van versterker van de boodschap van de voormalige koloniale, slavenhoudende, imperialistische machten. Het is noodzakelijk dat Afrika ” Solidariteit met Haïti ” tot zijn parool maakt. Zoals professor André Ntonfo zei: “Afrika belichaamt de sociologische spanning van Haïti. Haïti symboliseert de strijd voor de bevrijding van zwarte mensen die gekoloniseerd en tot slaaf gemaakt zijn door de imperialistische naties.” [3] In de naam van deze sterke band, in de naam van wat Haïti symboliseert, en in de naam van het Panafrikanisme, “van de solidariteitsbeweging voor de emancipatie van zwarte volkeren over de hele wereld,” [4] die daarom een visie van politieke emancipatie voor zowel Afrika als de diaspora in zich draagt, zou Kenia “geen imperialistische dienstbaarheid moeten verkiezen boven Pan-Afrikaanse solidariteit,” zoals gesteld door de Black Alliance for Peace.

Het is belangrijk om eraan te herinneren dat Haïti een lange traditie heeft van solidariteit met volkeren in strijd, inclusief die in Latijns-Amerika, Griekenland en Afrika. Het was volgens deze logica dat de Haïtiaanse president Nord Alexis aan Benito Sylvain – die beschouwd wordt als een van de eerste apostelen van het pan-Afrikanisme – de taak toevertrouwde om effectieve steun van Haïti naar Ethiopië te brengen toen het bedreigd werd door Italië. President Alexis “hielp Koning Melenik II kanonnen te kopen van Rusland om het Italiaanse leger te verslaan in de slag van Adwa, Ethiopië.” [5] President Nord Alexis benadrukte: “We moeten Keizer Melenik op een volledig welwillende manier helpen om de nationale onafhankelijkheid van zijn rijk te behouden en ervoor te zorgen dat ze volledig kunnen genieten van hun soevereine recht op een normale weg naar vooruitgang. Als Ethiopië valt, zullen wij de enigen zijn die overblijven om tegen het kolonialisme te vechten; maar als het overwint, zal ons voorbeeld een grote weerklank vinden en Afrika bevrijden van het juk van het kolonialisme.” [6]

Geachte staatshoofden en regeringsleiders van de zusterrepublieken van Afrika: Dit is een concreet voorbeeld van solidariteit dat we jullie vragen te volgen en in praktijk te brengen om Haïti te helpen zijn soevereiniteit, die nu in het gedrang is, terug te krijgen en te helpen bestendigen wat altijd een symbool is geweest van de vrijheid en waardigheid van het zwarte volk.

Het Haïtiaanse volk wil graag dat je aan zijn kant staat en dankt je bij voorbaat voor je tastbare solidariteit om hen te helpen uit deze gevaarlijke impasse te geraken, om de dreigende terugkeer van het oorlogsproject en de moorddadige bezetting te vermijden. Zulke solidariteit zou Haïti in staat stellen om resoluut de komst van buitenlandse bezettingstroepen af te slaan en bijgevolg het volgende te verkrijgen:

Herstel van de nationale soevereiniteit om een einde te maken aan de inmenging van de imperialistische machten;

Het einde van de onfatsoenlijke internationale steun, met name van de VS, Canada en Frankrijk, aan de misdadige regering van de PHTK en Ariel Henry, en de instelling van een geloofwaardige overgangsregering;

daadwerkelijke toepassing van resolutie 2653 (2022) die op 21 oktober 2022 door de Veiligheidsraad is aangenomen en die de wapenhandel van VN-lidstaten naar Haïti verbiedt;

beëindiging van de handel in wapens en munitie door de Verenigde Staten aan de bendes en snelle recuperatie van de reeds verstuurde wapens;

de oprichting van een onafhankelijke onderzoekscommissie om de 18 jaar VN-steun te evalueren en de aansprakelijkheid voor de huidige chaotische situatie in kaart te brengen;

Schadeloosstelling en herstelbetalingen voor Haïti, in het bijzonder voor de familieleden van de 30.000 doden en 800.000 mensen die ziek zijn geworden door cholera nadat deze was overgebracht door MINUSTAH-soldaten, waaronder helaas ook troepen uit verschillende Afrikaanse zusterlanden;

Restitutie en herstelbetalingen voor de verwondingen en ernstige onrechtvaardigheden die Haïti in de loop van de geschiedenis heeft geleden, in het bijzonder de historische schuld van de slavernij, de diefstal van zijn grondstoffen, het schandalige losgeld voor onze onafhankelijkheid en de ontvoering van onze goudreserves door de Verenigde Staten van Amerika;

De teruggave van het eiland Navassa, dat aan Haïti toebehoort, en onze eis tot schadeloosstelling. Sinds de Verenigde Staten van Amerika de controle over dat deel van ons grondgebied 165 jaar (meer dan anderhalve eeuw) geleden overnamen, hebben ze niet opgehouden met het vertrappen van de grondwet van een land dat specifiek zegt: “Het grondgebied van de Republiek Haïti omvat: a) het westelijke deel van het eiland Haïti, evenals de aangrenzende eilanden Gonâve, Tortuga, Il à Vache, de Cayemieten, NAVASSA EILAND, Grosse Caye, en andere eilanden binnen onze territoriale wateren…” (Hoofdstuk 2, Artikel 1-a);

De toekenning van een nieuw Decennium voor Mensen van Afrikaanse Afkomst, namens Haïti, in 2024-2033. Merk op dat Haïti, het eerste land dat de ketenen van de slavernij verbrak en daarom door de dichter Victor Hugo en vele anderen als een baken werd beschouwd, naar de laatste rij werd verwezen bij de viering van dit Internationale Decennium voor Personen van Afrikaanse Afkomst, terwijl de VN het een ereplaats had moeten geven.

Wij, de ondergetekende organisaties, willen eindigen met jullie te herinneren aan de dringende noodzaak om ons jullie tastbare solidariteit te geven terwijl we geconfronteerd worden met deze extreme dreiging. We willen vasthouden aan de vaste overtuiging dat u niet zult falen om een open standpunt in te nemen tegen het criminele project van de bezetting van Haïti, en in het bijzonder tegen de betreurenswaardige beslissing van Kenia om door te gaan met deze onderneming die onze nationale soevereiniteit ondermijnt, die al zo bezoedeld is.

Lang leve de solidariteit van alle Afrikaanse volkeren met Haïti!

Lang leve de solidariteit van de volkeren van de hele wereld met Haïti!

ONDERTEKEND DOOR:

Alternative Socialiste (ASO) / Jean Hénold Buteau et Jean-Paul Bastien
ALBA MOVIMIENTOS, Chapitre Haïti /Islanda Micheline Aduel
Michel Frantz Grandoit, prêtre engagé
Comité Democràtico Haitiano (Haitian Democratic Committee in Argentina) / Henri Boisrolin
KONAKOM, Dunois Erick Cantave
NEHRO / Josue Renaud
Me Jean Oreste Junior Appilar Morin
Réseau caribéen Panafricanistes / Mirtha Desulme
Mouvement des Jeunes carrefour feuilles / Joseph Fenel
Inisyativ Patriyòt Maryen (IPAM) / Hugues Célestin
Tèt Kole Ti Peyizan Ayisyen / Origène Louis
Sek Makandal/Wendy Mentor
Esklav Revòlte / Jean Wilgins Charles
Latibonit Kanpe pou Ayiti (LAKAY) / Rigaud Velumat
Grandans Reveye / Legagneur Bouchensky
PPN / Bernadin Kény
Georges Eddy Lucien / citoyen engagé
James darbouze / citoyen engagé
Òganizasyon Feminis Danto / Vanessa Jeudi
BRIGADA DESSALINES / Ricardo Cabaño
Rezistans pou Ayiti / Patrice Célestin
Mouvman Revolisyonè pou Liberasyon Mas yo (MORELIM) / Nelio Petit-Homme
COMIPOL/ Ernso Ertilus et Julio Fils Cham
Union Nationale des Normaliens-nes d’Haïti (UNNOH) / Péguy Noel
Kolektif Solidarite, Idantite ak Libète (KSIL) / Rudy Prudent
Konbit Ayisyen pou Lojman Altènatif (KAYLA) / Francia Pierrette
KOPI / Raimy Ysmael
Platfòm Ayiti Vèt (PAV) / Saico Jean Michel Sévère
Inisyativ 109 / Luckner Jabouin
Union Syndicale des Transporteurs Haïtiens (USTRAH) / Venès Junior Many
Asosyasyon Viktim Masak Leta nan Katye Popilè yo (AVIMEKP) / Nevelson Jean-Baptiste
Antèn Ouvriye / Reyneld Sanon
Nou se Dorval / Iswick Théophin
Rezo Òganizasyon Nòdwès / Kerby Joseph
MODÒD / Jose Félix
Rezo Òganizasyon Marigo / Lainé Louis
AJ3L / Kerly Dubréus
Platfòm Oganizasyon pou Ideyal Bwawon Tonè / Hugues-Capè Mondésir
FGPB / Edmond Jean-Paul
SECD / Georges Réginald
MOSSOH / Gary Lindor
Rasanbleman Fanm Peyizan Aken / Louise Marie Naissant
Kowòt Patriyotik / Francisco Alcide
MOPDES –Nòdès / Astride Noel
OJPDCP-NIPPES / Simon Wallan
Cercle Grégory Saint-Hilaire / Cilien Luxenat
Armand Joseph Jules / Citoyen engagé
SITWAYEN / Gustave Augustin
Fòs Dèlma 32 / Clerveaux Fritznel
Sèk Janil / Wasly Simon
Baugé mon cœur/citoyen engage
PLANARE / Victor Charidieu 
Kolektif medsin tradisyonel / Berthony Jean Charles
MSTH-ROZO / Mario Maisonneuve
ASJPCH / Luckner Chéry
ESKANP/ Mario Coty
ROZO/Mirtha Elie
FOSYNPO/Gedeon Junior Georges
FRAKKA/ Francois Philippe
ZOULA/ Pierre Dieudonné Delice
Òganizasyon Konbit Aksyon Popilè / James Francisque
Schneider Alcereste / NOUVOLIB
Kolektif Atis Angaje (KATAN) / Kébert Bastien
Konbit Òganizasyon Sendikal, Politik ak Popilè / Josué Mérilien
Plateforme Haïtienne de Plaidoyer pour un Développement Alternatif (PAPDA) / Camille Chalmers
MOLEGHAF / David Oxygène
Mouvman Leve Kanpe pou yon Lòt Endepandans / Patrick Joseph

For authentication : Camille Chalmers / PAPDA


Voetnoten:

[1]http://www.leganet.cd/Legislation/Conventions.int/charteUA.25.05.63.htm

[2] ] https://ayibopost.com/la-lettre-de-christiane-taubira-au-peuple-haitien-en-2004/

[3] https://www.alterpresse.org/spip.php?article2440

[4] https://archipel.uqam.ca/5941/1/M13225.pdf

[5] https://forumhaiti.forumactif.com/t14044-ayiti-et-l-ethiopie-sous-le-gouvernement-du-president-nord-alexis

[6] Ibid


Gerelateerd (berichten in het subarchief ‘archief’latijns amerika en de cariben’):