Bron: SouthFront 8 juli 2022 ~~~

Op 7 juli bracht het Russische Ministerie van Defensie verslag uit over de resultaten van de analyse van de militair-biologische activiteit van de VS en zijn bondgenoten in Oekraïne en andere regio’s van de wereld. Het rapport bevestigt dat:

  • Oekraïense speciale eenheden van plan waren om biologische wapens te gebruiken in Oost-Oekraïne;
  • Oekraïense militairen als vrijwilligers betrokken waren bij experimenten om de tolerantie voor gevaarlijke besmettelijke ziekten te beoordelen;
  • de officiële activiteiten van het Pentagon in Oekraïne slechts een dekmantel zijn voor illegaal militair en biologisch onderzoek
  • Oekraïne en andere post-Sovjetstaten een proeftuin voor biologische wapens zijn geworden, niet alleen voor de VS, maar ook voor hun NAVO-bondgenoten
  • de VS volharden in hun beleid om hun eigen militaire en biologische vermogens op te bouwen en zo internationale overeenkomsten te omzeilen.

Briefing over de resultaten van de analyse van documenten in verband met de militair-biologische activiteit van de VS in Oekraïne op 7 juli:

Het ministerie van Defensie van de Russische Federatie gaat door met het analyseren van de militair-biologische activiteit van de VS en zijn bondgenoten in Oekraïne en andere regio’s van de wereld in het licht van nieuwe informatie die is ontvangen in de bevrijde gebieden en van de filialen van het Defence Threat Reduction Agency (DTRA – een onderafdeling van het Pentagon), die een verenigd informatienetwerk vormen.

Wij hebben eerder verklaard dat het Oekraïense project van het Pentagon niet aansluit bij aanwezige gezondheidsproblemen van Oekraïne, terwijl de uitvoering ervan niet heeft geleid tot enige verbetering van de sanitaire-epidemiologische situatie.

Tijdens de speciale militaire operatie is het eindverslag over de activiteiten van DTRA van 2005 tot 2016 beschikbaar gekomen.

Het document omvat de gegevens over de evaluatie van de doeltreffendheid van de gezondheidszorg, het veterinaire en het bioveiligheidssysteem, die in 2016 door een groep Amerikaanse deskundigen zijn opgesteld.

Dit verslag is een conceptdocument aangaande de verdere planning van de militair-biologische activiteit van het Pentagon in Oekraïne, dat conclusies bevat over de uitvoering van de richtsnoeren van het programma.

Ondanks de meer dan 10 jaar durende samenwerking in de vermeende “…vermindering van biologische bedreigingen…”, hebben de deskundigen verklaard:

“…Er is geen wetgeving inzake de controle op zeer gevaarlijke pathogenen in het land, er zijn aanzienlijke tekortkomingen op het gebied van de bioveiligheid… De huidige stand van de middelen maakt het voor laboratoria onmogelijk om doeltreffend te reageren op noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid…”.

Het document benadrukt dat “…Oekraïne de afgelopen vijf jaar geen vooruitgang heeft geboekt bij de tenuitvoerlegging van de internationale gezondheidsvoorschriften van de Wereldgezondheidsorganisatie”.

In het verslag wordt bijzondere aandacht besteed aan de niet-naleving van de voorschriften inzake bioveiligheid bij het werken met en de opslag van microbiële collecties.

Er wordt gesteld “…dat de meeste faciliteiten worden gekenmerkt door talrijke grove overtredingen, zoals niet afgesloten omheiningen, niet vergrendelde ramen, kapotte of inactieve pathogenen beperkingssystemen, het ontbreken van alarmsystemen…” De resultaten van de evaluatie concluderen dat er in Oekraïne geen systeem bestaat voor de veiligheid inzake gevaarlijke pathogenen.

Tegelijkertijd worden de activiteiten van het Defence Threat Reduction Agency (DTRA) positief beoordeeld: de organisatie is erin geslaagd de nationale collectie micro-organismen naar de Verenigde Staten te brengen, biologische evaluatiewerkzaamheden te organiseren en projecten uit te voeren om bijzonder gevaarlijke en economisch belangrijke infecties te bestuderen die een verergerende (veranderende) epidemische situatie zouden kunnen veroorzaken.

In het verslag wordt gepleit voor de voortzetting van deze werkzaamheden voor rekening van het Pentagon, die sinds 2005 meer dan 250 miljoen dollar hebben gekost.

Het document gaat vergezeld van dubbelzinnige opmerkingen over de sponsors en uitvoerders van het programma ter vermindering van de biologische dreiging in Oekraïne, die niets te maken hebben met bioveiligheidsvraagstukken. Met name de Soros Foundation wordt genoemd met de aantekening “…heeft bijgedragen tot de ontwikkeling van een open en democratische samenleving…”.

Het bevestigt nogmaals dat de officiële activiteiten van het Pentagon in Oekraïne slechts een dekmantel zijn voor illegaal militair en biologisch onderzoek.

Wij hebben herhaaldelijk gewezen op de rol van vertegenwoordigers van de Amerikaanse Democratische Partij bij de financiering van activiteiten op het gebied van biowapens in Oekraïne en op de bemiddelende organisaties die voor dit doel zijn gebruikt.

Ik zou willen verwijzen naar een van de belangrijkste contractanten van het Pentagon die geld ontvangen van het investeringsfonds van Hunter Biden, Metabiota.

Uit de beschikbare gegevens blijkt dat het bedrijf slechts een dekmantel is voor internationaal dubieuze doeleinden en door de politieke elite van de VS wordt gebruikt om ondoorzichtige financiële activiteiten uit te voeren in verschillende delen van de wereld.

Er is een specifiek voorbeeld: Metabiota was betrokken bij de reactie op de Ebola-epidemie in West-Afrika. De activiteiten van de werknemers van het bedrijf hebben vragen doen rijzen bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in verband met de naleving van de bioveiligheidsvoorschriften.

Dit is het rapport van het internationale panel van deskundigen van het Haemorrhagic Fever Consortium dat in 2015 betrokken was bij de bestrijding van de ebolavirusziekte in Sierra Leone.

Volgens het document had het personeel van Metabiota zich niet aan de behandelingsprocedures gehouden en de betrokkenheid verborgen van Pentagon-medewerkers die het bedrijf als dekmantel gebruikten. Het hoofddoel van deze activiteiten was het isoleren van zeer virulente varianten van het virus uit zieke en dode mensen, alsmede het exporteren van de stammen naar de VS.

Aangezien de activiteiten van Metabiota er kennelijk niet in geslaagd zijn de verspreiding van de ziekte tegen te gaan, heeft de ebolacoördinator van de Wereldgezondheidsorganisatie, Philippe Barbosa, aanbevolen het personeel van het bedrijf terug te roepen en verklaard dat hij uiterst bezorgd was over de potentiële risico’s van een dergelijke samenwerking voor de reputatie van de WHO.

De verhoogde belangstelling van de Amerikaanse militaire aannemer voor het ebolavirus is geen toeval: de ziekte is een van de meest ziekteverwekkende voor mensen. Tijdens de uitbraak die in 2014 begon, werden 28.000 mensen besmet, meer dan 11.000 van hen stierven, het sterftecijfer lag rond de 40%.

De speciale militaire operatie heeft geleid tot het verkrijgen van documenten die de plannen onthullen van Metabiota en het Oekraïense Wetenschappelijk-Technologisch Centrum om het ebolavirus in Oekraïne te bestuderen.

Het gaat om het verzoek om Amerikaanse financiering voor de diagnose van zeer gevaarlijke ziekteverwekkers in Oekraïne, waaronder het ebolavirus. Dit soort verzoeken maakt deel uit van de Amerikaanse strategie om risicovol werk met gevaarlijke ziekteverwekkers naar derde landen over te brengen.

Het onderzoek zou worden uitgevoerd in het Mechnikov Anti-Plague Instituut in Odessa. Aangezien de ziekte niet endemisch is en nog nooit in Oekraïne is vastgesteld, kan men zich terecht afvragen of dergelijk onderzoek nodig is en wat het werkelijke doel ervan is.

Wij hebben reeds opgemerkt dat Oekraïne en andere post-Sovjetstaten een proeftuin voor biologische wapens zijn geworden, niet alleen voor de VS, maar ook voor hun NAVO-bondgenoten; op de eerste plaats Duitsland. In opdracht van de Gemeenschappelijke Medische Dienst van de Duitse Strijdkrachten zijn verschillende projecten uitgevoerd.

De professionals van de Bundeswehr hebben bijzondere aandacht besteed aan de ziekteverwekker Congo-Krimeaanse koorts. Er werd een grootschalige screening van de gevoeligheid van de plaatselijke bevolking voor deze infectie uitgevoerd, waarbij demografische, epidemiologische en klinische gegevens werden samengevat. Dit soort benaderingen maakt het mogelijk nieuwe regionale virusgenotypes te identificeren en stammen te selecteren die latente klinische vormen veroorzaken.

De studie van natuurlijke besmettingshaarden van Krim-Congokoorts werd uitgevoerd onder het voorwendsel van de verbetering van het Oekraïense epidemiologische surveillancesysteem, met deelneming van het Instituut voor diergeneeskunde in Kiev en het Mechnikov Anti-Plague Instituut in Odessa.

De belangstelling van de Bundeswehr voor Krim-Congokoorts is gebaseerd op het feit dat het sterftecijfer kan oplopen tot 30% en dat uitbraken van Krim-Congokoorts langdurige en dure behandeling, preventieve en speciale behandelingsmaatregelen noodzakelijk maken.

Dit is een citaat uit de instructies van de Bundeswehr: “…bijzondere aandacht te besteden aan dodelijke gevallen van infectie met Krim-Congokoorts, omdat op die manier de virusstammen met maximale pathogeniteit en virulentie voor de mens uit de dode individuen kunnen worden geëxtraheerd…”.

Naast Duitsland hebben microbiologen uit de Verenigde Staten grote belangstelling getoond voor door teken overgedragen infecties; onderzoek op dit gebied is door DTRA gefinancierd via de UP-1 en UP-8 projecten.

Een afzonderlijk project betreffende ixodide teken, die mogelijke dragers zijn van een aantal zeer gevaarlijke infecties (tularemie, West-Nijlkoorts, Congo-Crimeaanse koorts), is uitgevoerd door de Universiteit van Texas.

Vroeger werden de teken verzameld in de zuidoostelijke regio’s van Oekraïne, waar zich natuurlijke besmettingshaarden bevinden die kenmerkend zijn voor het grondgebied van de Russische Federatie. Tegelijkertijd viel de periode van uitvoering van deze werkzaamheden samen met een snelle toename van de incidentie van door teken overgedragen borreliose onder de Oekraïense bevolking, alsmede met de toename van het aantal teken in verschillende aan Oekraïne grenzende regio’s van Rusland.

Deze kwestie wordt momenteel bestudeerd door bevoegde Russische deskundigen, in coördinatie met deskundigen van het Russische ministerie van Defensie.

Wij hebben reeds eerder gewezen op het belang van de resultaten van de militair-biologische projecten met de codenaam UP voor het Pentagon.

Zie het rapport dat voor het Amerikaanse Ministerie van Defensie is opgesteld door Black & Veatch en Metabiota. Volgens het document werden de veterinaire projecten met de codenaam “TAP” gelijktijdig met de UP-projecten in Oekraïne uitgevoerd.

Zij zijn vooral gericht op economisch belangrijke quarantaine-infecties die de landbouw van verscheidene landen en hele regio’s kunnen schaden, zoals kwade droes, Afrikaanse varkenspest (AVP), klassieke varkenspest, hoogpathogene aviaire influenza en de ziekte van Newcastle.

Afrikaanse varkenspest, met twee projecten gewijd aan deze ziekteverwekker, was van bijzonder belang voor de militaire biologen van de VS.

Het TAP-3-project was bedoeld om de verspreiding van AVP-pathogenen via wilde dieren te bestuderen. De migratieroutes van wilde zwijnen door Oekraïne werden in het kader van het project onderzocht. Het TAP-6-project heeft dit proces opgeschaald naar Oost-Europese landen.

De studie van de dragerpopulaties van gevaarlijke zoönotische infecties werd uitgevoerd door personeel van het Institute of New Pathogens van de Universiteit van Florida (Gainesville) in de regio’s Volyn, Rovno, Zhitomir en Chernigov van Oekraïne, alsmede in de gebieden die grenzen aan Wit-Rusland en Rusland.

Er wordt gewezen op de verslechterende situatie van de Afrikaanse varkenspest in de Oost-Europese landen: Volgens het Internationaal Bureau voor besmettelijke veeziekten zijn er sinds 2014 uitbraken geregistreerd in Letland (4.021 gevallen), Estland (3.814) en Litouwen (4.201). In Polen zijn meer dan 13.000 gevallen van AVP vastgesteld, en de landbouwverliezen als gevolg van de ziekte zijn opgelopen tot meer dan 2,4 miljard euro.

Wij hebben reeds de nadruk gelegd op het gebruik van biologische wapens in Cuba in de jaren zeventig en tachtig. Vandaag wil ik de aandacht vestigen op de Amerikaans militair-biologische activiteiten tijdens de Koreaanse oorlog.

In maart 2022 publiceerde het U.S. Army Strategic Studies Institute een rapport over het Amerikaanse programma voor chemische en biologische wapens tijdens de Koreaanse Oorlog. Dit rapport was bedoeld om een mogelijke verdedigingslinie te creëren tegen beschuldigingen van illegale activiteiten die door Amerikaanse biolaboratoria in Oekraïne zouden zijn uitgevoerd.

Het document tracht de getuigenissen te weerleggen van 38 Amerikaanse militaire piloten die hebben toegegeven biologische wapens te hebben gebruikt in China en Korea.

Volgens het document “…verzekerde de Amerikaanse luchtmacht zich tijdens de voorbereiding van de Koreaanse campagne van extra fondsen om grote hoeveelheden chemische en biologische munitie aan te schaffen, verkreeg een testterrein voor deze munitie in Canada en verrichtte een uitgebreid onderzoek naar het conceptuele gebruik ervan…”.

In die tijd beschouwden de Amerikanen brucelloseverwekkers en economisch belangrijke infecties, waaronder tarwestengelroest, als prioritaire biologische agentia. 2.500 munitie van dit type was de U.S. Air Force Strategic Air Command van plan te gebruiken, waaronder “…om Sovjet graangewassen aan te vallen…

Uit de analyse van de in het rapport genoemde gegevens blijkt dat het Amerikaanse commando gebruik maakt van de resultaten van het onderzoek dat is ontvangen van het Japanse militair-biologische programma en van een zekere “continuïteit” van de werkzaamheden die eerder zijn uitgevoerd door het Detachement 731 onder leiding van Shiro Ishii.

Dit is het verslag van de besloten vergadering van vertegenwoordigers van de CIA, het State Department en het Pentagon van 7 juli 1953. Uit het document blijkt duidelijk dat de Amerikanen zich concentreren op technieken om de publieke opinie te manipuleren en een agressieve tegenaanval in te zetten als onderdeel van hun strategieën om zich tegen aantijgingen te verdedigen.

In het rapport staat dat de ambtenaren terughoudend zijn ten aanzien van feitelijke onderzoeken naar chemische en biologische incidenten uit vrees voor onthulling van de activiteiten van het Amerikaanse Achtste Leger.

De vergelijkende analyse van de activiteiten van de VS tijdens de Koreaanse oorlog en thans in Oekraïne toont dus aan dat het beleid van de VS om eigen militaire en biologische wapens te ontwikkelen in weerwil van internationale overeenkomsten, hardnekkig is.

Tot besluit zou ik graag reële gegevens willen presenteren over de gezondheidstoestand van de Oekraïense militairen die zich vrijwillig hebben overgegeven. Dit diapositief presenteert de gegevens over de aanwezigheid van antilichamen tegen besmettelijke ziekteverwekkers zonder vermelding van persoonlijke gegevens van deze militairen.

De resultaten zijn als volgt: 33% van de onderzochte militairen had hepatitis A gehad, meer dan 4% had renale syndroomkoorts en 20% had West-Nijlkoorts. Deze cijfers zijn aanzienlijk hoger dan het statistisch gemiddelde. Gezien het actieve onderzoek van deze ziekten door het Pentagon in het kader van de Oekraïense projecten, is er reden om aan te nemen dat militairen van de Strijdkrachten van Oekraïne (AFU) als vrijwilligers betrokken waren bij experimenten om de tolerantie voor gevaarlijke besmettelijke ziekten te beoordelen.

Er is melding gemaakt van het gebrek aan genezend effect van antibacteriële geneesmiddelen tijdens de stationaire behandeling van AFU-militairen in medische inrichtingen. In hun bloed zijn hoge concentraties van antibiotica, waaronder sulfonylamiden en fluorochinolonen, aangetroffen.

Dit feit kan wijzen op preventief gebruik van antibiotica en voorbereiding van het personeel op het opereren in omstandigheden van biologische besmetting, zoals choleramiddelen, hetgeen indirect de informatie van het Russische Ministerie van Defensie bewijst dat de Oekraïense speciale eenheden van plan waren biologische agentia te gebruiken.

De gegevens zullen worden opgenomen in het militair-biologisch dossier van de VS en wij zullen ze blijven bestuderen en u op de hoogte houden.