Bron: Internationalist 360° 14 april 2022

Een speciale militaire operatie van Russische troepen heeft aanvullende informatie opgeleverd over de militaire en biologische activiteiten van de VS in Oekraïne, waarmee talrijke schendingen van het Verdrag inzake Biologische Wapens worden bevestigd.

Gebruik makend van de bestaande lacunes in het internationale recht en het ontbreken van een duidelijk verificatiemechanisme, heeft de regering van de VS consequent haar militair-biologische vermogens in verschillende regio’s van de wereld opgebouwd.

De Russische Federatie heeft zich voortdurend ingespannen om een BTWC-verificatiemechanisme op te zetten, maar dit initiatief is sinds 2001 consequent geblokkeerd door het collectieve Westen, aangevoerd door de VS.

Het bestaande mechanisme van de secretaris-generaal van de VN om het vermoedelijke gebruik van biologische en toxinewapens te onderzoeken, alsmede het Protocol van Genève van 1925 inzake het verbod van het gebruik van verstikkende, giftige of andere gassen en bacteriologische methoden bij oorlogvoering en militaire conflicten, voorzien niet in de verificatie van de biologische activiteiten van de verdragsluitende staten. Ook de Organisatie voor het Verbod van Chemische Wapens, die in Den Haag is gevestigd, heeft een dergelijke bevoegdheid niet.

Wij hebben eerder een schema gegeven voor de coördinatie door de VS van biologische laboratoria en onderzoeksinstituten in Oekraïne.

Een van de elementen daarvan is het Oekraïense Centrum voor Wetenschap en Technologie (STCU), een op het eerste gezicht niet-publieke organisatie die niets met het Pentagon te maken zou hebben.

Het Russische Ministerie van Defensie is erin geslaagd de rol van dit centrum bij de militaire en biologische activiteiten van de VS in Oekraïne aan het licht te brengen.

Volgens haar statuten is de STCU een internationale intergouvernementele organisatie die is opgericht om “…de verspreiding van kennis en deskundigheid in verband met massavernietigingswapens te voorkomen…”.

Haar juridische status is vastgelegd in de overeenkomst van 25 oktober 1993 tussen de regeringen van Oekraïne, Canada, de VS en Zweden alsmede in het wijzigingsprotocol van 7 juli 1997.

STCU heeft zijn hoofdkwartier in Kiev en regionale kantoren in Bakoe, Chisinau en Tbilisi, alsmede in Charkov en Lvov.

Het Expertisecentrum Chemische en Biologische Dreiging van het Russische Ministerie van Defensie heeft echter vastgesteld dat de hoofdactiviteit van het STCU erin bestaat te fungeren als verdeelcentrum voor subsidies voor onderzoek dat van belang is voor het Pentagon, met inbegrip van onderzoek naar biologische wapens.

Alleen al in de afgelopen jaren heeft Washington meer dan 350 miljoen dollar uitgegeven aan STCU-projecten.

De Amerikaanse klanten en sponsors van STCU zijn het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Defensie. Er wordt ook financiering verstrekt via het Environmental Protection Agency en de Amerikaanse ministeries van Landbouw, Volksgezondheid en Energie.

Zie voorts het document van de curatoren van het STCU, gedateerd 11 maart 2022, waarin de ware aard van deze organisatie wordt onderstreept. Er staat in, citaat: “Er is een uitstroom geweest van wetenschappelijke deskundigen op het gebied van de ontwikkeling van lanceermiddelen en geavanceerde wapens die voor Oekraïense instellingen hebben gewerkt, alsmede van deskundigen op het gebied van de ontwikkeling van biologische, radiologische, chemische en nucleaire wapens. De best opgeleide vakmensen met ervaring in het werken met materialen en technologieën voor tweeërlei gebruik (tussen de 1.000 en 4.000) zijn in benarde professionele en financiële omstandigheden terechtgekomen. Dit maakt hen kwetsbaar voor overlopen naar andere staten om deel te nemen aan programma’s voor de ontwikkeling van massavernietigingswapens, overbrengingssystemen en andere wapens…”.

Door dergelijke woorden te gebruiken erkent Washington in feite het werk van Oekraïense deskundigen aan de ontwikkeling van de overbrenging en het gebruik van massavernietigingswapens, en acht het gepast hen te blijven financieren.

Hier volgen de namen van de functionarissen die betrokken waren bij de militair-biologische programma’s.

De post van uitvoerend directeur van het STCU wordt bekleed door Bjelajac Curtis Michael, een Amerikaans staatsburger. Hij is geboren op 27 augustus 1968 in Californië en heeft gestudeerd aan de Anderson University of Management in Californië. Hij heeft een mastergraad in internationale financiën en werkt sinds 1994 in Oekraïne.

De voorzitter van het STCU-bestuur in de Europese Unie is Maier Eddie Arthur; de voorzitter in de VS is Phil Dolliff, vice-adjunct-secretaris voor internationale veiligheid en non-proliferatieprogramma’s voor massavernietigingswapens van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Documenten die het Russische Ministerie van Defensie heeft ontvangen, bevestigen de banden van STCU met het militaire departement van de VS. Op de slide staat een formele aanbeveling van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken waarin de samenwerking van het STCU met de hoofdaannemer van het Pentagon, Black & Veach, wordt bekrachtigd. In de correspondentie wordt uiting gegeven aan de bereidheid van Matthew Webber, de vice-president van het bedrijf, om met het STCU samen te werken aan lopend militair-biologisch onderzoek in Oekraïne.

Tussen 2014 en 2022 heeft het Oekraïense Centrum voor Wetenschap en Technologie vijfhonderd O&O-projecten uitgevoerd in post-Sovjetlanden (Oekraïne, Georgië, Moldavië en Azerbeidzjan).

De Amerikaanse supervisors waren vooral geïnteresseerd in onderzoek naar tweeërlei gebruik, zoals project 6166, Ontwikkeling van technologieën voor het modelleren, evalueren en voorspellen van de effecten van conflicten en dreigingen van verspreiding van massavernietigingswapens, en project 9601, Overdracht van Oekraïense technologieën voor de produktie van complexe materialen voor tweeërlei gebruik aan de Europese Unie.

Veel van deze projecten zijn gericht op het bestuderen van potentiële biologische wapens (pest, tularemie) en ziekteverwekkers van economisch belang (pathogene vogelgriep, Afrikaanse varkenspest).

De projecten P-364, 444 en 781, gericht op het bestuderen van de verspreiding van gevaarlijke ziekteverwekkers via insecten, wilde vogels en vleermuizen, werden door het Centrum rechtstreeks in het belang van het militaire departement gefinancierd.

Zie de documenten van Project 3007 “Monitoring van de epidemiologische en milieusituatie met betrekking tot gevaarlijke ziekten van aquatische oorsprong in Oekraïne”.

Tijdens de werkzaamheden hebben Oekraïense specialisten, onder toezicht van Amerikaanse wetenschappers, systematisch watermonsters genomen in een aantal grote Oekraïense rivieren, waaronder de Dnepr, de Donau en de Dnjester, alsmede in het Noord-Kreukelkanaal, om de aanwezigheid van bijzonder gevaarlijke ziekteverwekkers, waaronder cholera, tyfus, hepatitis A en E, vast te stellen en conclusies te trekken over de mogelijke verspreiding ervan via het water.

Het project beoordeelde de ziektekundige eigenschappen van de geselecteerde monsters en deponeerde de stammen in een collectie om ze vervolgens naar de VS te exporteren.

Dit is een kaart van de watervoorraden van Oekraïne. Uit de analyse blijkt dat de resultaten van dit werk kunnen worden gebruikt om een ongunstige biologische situatie te creëren, niet alleen in de Russische Federatie, maar ook in de Zwarte Zee en de Zee van Azov, alsmede in Oost-Europa – Wit-Rusland, Moldavië en Polen.

Onze bezorgdheid over de activiteiten van Washington in Oekraïne vloeit voort uit het feit dat de VS, in strijd met hun internationale verplichtingen, in hun nationale wetgeving regels hebben gehandhaafd die werkzaamheden op het gebied van biologische wapens mogelijk maken.

De ratificatie van het Protocol van Genève van 1925 door de Verenigde Staten ging vergezeld van een aantal voorbehouden, waarvan er één het gebruik van chemische en toxinewapens als represaillemaatregel toestaat.

Krachtens de Amerikaanse Federal Unity and Cohesion Against Terrorism Act is onderzoek naar biologische wapens toegestaan met toestemming van de Amerikaanse regering. Deelnemers aan dergelijk onderzoek zijn niet strafrechtelijk aansprakelijk voor de ontwikkeling van dergelijke wapens.

Aldus past de Amerikaanse regering het beginsel toe dat de binnenlandse wetgeving voorrang heeft op de internationale wetgeving op dit gebied. Het meest ethisch controversiële onderzoek wordt uitgevoerd buiten de nationale jurisdicties.

Zo werd tijdens de speciale operatie in Oekraïne vastgesteld dat Amerikaanse wetenschappers van een laboratorium in Merefa (regio Charkov) tussen 2019 en 2021 potentieel gevaarlijke biologische geneesmiddelen testten op patiënten van het regionale klinisch psychiatrisch ziekenhuis nr. 3 in Charkov.

Personen met psychische stoornissen werden voor de experimenten geselecteerd op basis van hun leeftijd, nationaliteit en immuunstatus. Er werden speciale formulieren gebruikt om de resultaten van de 24-uurs patiëntenbewaking bij te houden. De informatie werd niet ingevoerd in de ziekenhuisdatabank en het personeel van de medische instelling ondertekende een geheimhoudingsovereenkomst.

In januari 2022 werd het laboratorium in Merefa gesloten en werden alle apparatuur en voorbereidingen naar het westen van Oekraïne overgebracht.

Er zijn een aantal getuigen van deze onmenselijke experimenten, wier namen we omwille van hun veiligheid niet kunnen vrijgeven.

Tenslotte hebben wij in een eerdere briefing een technisch apparaat beschreven voor de toediening en toepassing van biologische samenstellingen dat in de VS is gepatenteerd.

Tegelijkertijd werd opgemerkt dat Oekraïne een verzoek aan het productiebedrijf had gericht over de mogelijkheid om de Bayraktar-drones uit te rusten met aërosolapparatuur.

Zorgwekkend is dat op 9 maart in de regio Kherson drie onbemande luchtvaartuigen, uitgerust met 30-liter containers en apparatuur voor het verstuiven van samenstellingen, door Russische verkenningseenheden zijn ontdekt.

Naar verluidt heeft Oekraïne in januari 2022 via bemiddelingsorganisaties meer dan 50 van dergelijke toestellen aangekocht, die kunnen worden gebruikt om biologische samenstellingen en giftige chemische stoffen te verspreiden.

Wij blijven de bewijzen van misdaden van de regering van de VS en het regime in Kiev in Oekraïne analyseren.

Topfoto: Briefing over de resultaten van de analyse van documenten met betrekking tot de militaire biologische activiteiten van de Verenigde Staten op het grondgebied van Oekraïne (14 april 2022)

Bron


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *