bron: Hispan TV, 11 juni 2020
orinocotribune 12 juni 2020 ~~~

Trump kondigde sancties aan tegen functionarissen van het Internationaal Strafhof (ICC) voor het openen van een onderzoek naar Amerikaanse oorlogsmisdaden in Afghanistan.

“De President (Donald Trump) heeft economische sancties tegen ambtenaren van het Internationaal Strafhof gemachtigd, die direct met om het even welk initiatief worden geimplemeneerd, om de ambtenaren van de V.S. zonder de toestemming van de Verenigde Staten te onderzoeken of te beschuldigen,” aldus een verklaring van het Witte Huis op Donderdag.

Het communiqué veroordeelt daarmee de onderzoeken van het ICC naar de oorlogsmisdaden die de VS in Afghanistan heeft begaan.

De persvoorlichter van het Witte Huis, Kayleigh McEnany, heeft in dit verband beweerd dat het ICC-onderzoek, dat in de Nederlandse stad Den Haag is gevestigd, ,,door een organisatie van dubieuze integriteit wordt gedreven,” en beschuldigde Rusland ervan betrokken te zijn.

Als gevolg van de door Trump geautoriseerde sancties zullen de activa van de ICC-ambtenaren in de Verenigde Staten worden geblokkeerd, zal hun de toegang worden ontzegd en zullen noch de werknemers noch hun families een visum van het Noord-Amerikaanse land kunnen krijgen.

McEnany heeft ook gezegd dat de acties van het Internationaal Strafhof een “aanval zijn op de rechten van het Amerikaanse volk” en “de nationale soevereiniteit” van de Verenigde Staten dreigen te schenden.

Het ICC heeft besloten een onderzoek in te stellen, na een vooronderzoek door de aanklagers in 2017, en vond redelijke gronden om aan te nemen dat Amerikaanse soldaten oorlogsmisdaden hebben gepleegd in Afghanistan en dat het ICC jurisdictie heeft.

Het onderzoek is gericht op de misdaden die zijn gepleegd in het kader van het gewapende conflict in Afghanistan sinds 1 mei 2003, toen dit Aziatische land lid werd van het Statuut van Rome. De Verenigde Staten, die geen deel uitmaken van het Internationaal Strafhof, hebben een massale campagne gevoerd tegen dit instituut, met het argument dat zij politiek gemotiveerde vervolgingen tegen hun burgers uitvoeren.

De militaire interventie in Afghanistan in 2001 door de door de VS geleide Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) was zogenaamd gericht op het omverwerpen van de gewapende groepering van de Taliban, het “bestrijden” van extremisten en het intensiveren van de strijd tegen drugs, maar het heeft de situatie in het Aziatische land, dat na twee decennia van deze militaire bezetting onveiliger is dan ooit, alleen maar verergerd.

Venezuela veroordeelt deze actie

De regering van Venezuela heeft donderdag in een communiqué het door de president van de Verenigde Staten, Donald Trump, ondertekende uitvoeringsbesluit tegen het Internationaal Strafhof (ICC) verworpen en de internationale gemeenschap en alle ondertekenaars van het Statuut van Rome opgeroepen deze “gangster”-acties te verwerpen.

Venezuela heeft zelf ook een rechtszaak aangespannen tegen de Verenigde Staten wegens misdaden tegen de menselijkheid, vanwege het systematische gebruik van eenzijdige dwangmaatregelen, ook wel bekend als Amerikaanse sancties, die volgens deskundigen de dood van ten minste 40.000 Venezolanen en het voortdurende lijden van miljoenen mensen in Venezuela hebben veroorzaakt.

Hieronder (de vertaling van) het officiele communiqué:

Venezuela verwerpt de illegale Amerikaanse executieve order tegen het Internationale strafhof
De Bolivariaanse Republiek Venezuela verwerpt categorisch het illegale uitvoeringsbesluit dat de regering van de Verenigde Staten van Amerika op 11 juni 2020 heeft aangenomen tegen het personeel van het Internationaal Strafhof, met inbegrip van de aanklager en elke persoon die financiële, materiële of technologische bijstand verleent voor de goede werking van een dergelijk belangrijk multilateraal orgaan.

Met dit besluit zet Donald Trump de deur open voor de tenuitvoerlegging van eenzijdige, willekeurige en repressieve dwangmaatregelen tegen het Internationaal Strafhof, waarmee hij eens te meer laat zien dat hij het Hof, de beginselen van het internationaal recht, het internationaal humanitair recht en de mensenrechten volledig aan zijn laars lapt.

De recente besluiten van de regering van de Verenigde Staten tegen internationale organisaties tonen hun minachting voor het multilaterale systeem en de intentie om het te vervangen door de gevaarlijke unilateralistische en uitzonderljke visie, waarmee zij de mensheid willen domineren, buiten de wet om.

In die zin veroordeelt de Venezolaanse regering de vermeende “sancties” van de Verenigde Staten tegen het Internationaal Strafhof, die een onaanvaardbare daad van internationale druk en intimidatie vormen, en de autonomie en de onafhankelijkheid ervan in gevaar brengt. Het is duidelijk dat de wereld geconfronteerd wordt met een preventieve vlucht [ontsnappingspoging] van Donald Trump, met als doel invloed uit te oefenen op het onderzoek dat momenteel bij dat tribunaal loopt, gezien de opeenstapeling van beschikbare bewijzen die de verantwoordelijkheid van zijn agenten voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in de hele wereld, ook in de Bolivariaanse Republiek Venezuela, bevestigen.

De Bolivariaanse Republiek Venezuela roept de staten die partij zijn bij het Statuut van Rome op, evenals de rest van de internationale gemeenschap, om deze gangsteracties die de vrede, de veiligheid en het welzijn van de mensheid bedreigen, te verwerpen, teneinde ervoor te zorgen dat het internationale recht wordt geëerbiedigd en op duurzame wijze ten uitvoer wordt gelegd.

Caracas, 11 juni 2020