Bron:  Radio La Primerísima (?)
ook: telesurtv 15 maart 2023 ~~~

President Daniel Ortega heeft op 15 maart 2023 tijdens een videoconferentie vanuit Peking met Xi Jinping en leiders van politieke partijen uit verschillende landen, gezegd dat “het neoliberale model van overheersing en onderwerping van de volkeren van de wereld ten einde loopt”.

President Ortega was tijdens de video conferentie vergezeld van vicepresidente Rosario.

De bijeenkomst, die vanuit Peking plaats vond, had als thema “de weg naar vooruitgang is de verantwoordelijkheid van de politieke partijen”. De bijeenkomst bracht leiders van politieke partijen uit verschillende landen samen, zoals Venezuela, Nicaragua, Servië, Mongolië en Rusland.

Xi Jinping pleit voor eerlijkheid en rechtvaardigheid

De president van de Volksrepubliek China en algemeen secretaris van de Communistische Partij van China, Xi Jinping, benadrukte dat tolerantie, coëxistentie, uitwisselingen en wederzijds van elkaar leren tussen verschillende volkeren een onvervangbare rol spelen bij het bevorderen van het vooruitgangsproces van de mensheid en van de op bloei van de tuin van de wereldbeschaving voor de toekomst van alle landen die vandaag nauw met elkaar verbonden zijn.

Xi pleitte voor het handhaven van de gemeenschappelijke waarden van de mensheid. Vrede, ontwikkeling, gelijkheid, rechtvaardigheid, democratie en vrijheid zijn de gemeenschappelijke aspiraties van alle volkeren.

Xi zei dat landen een open geest moeten houden om de eigen waarden van verschillende beschavingen te waarderen, om hun eigen waarden of modellen niet aan anderen op te leggen en ideologische confrontaties niet moeten aanwakkeren.

Wij pleiten voor de verhoging van fundamentele beginselen en innovatie, met behoud van de continuïteit in het vooruitgangsproces.

…..

“In het licht van diverse nieuwe problemen en situaties moeten politieke partijen doortastend zijn in het nemen van verantwoordelijkheid en handelen. Zij moeten de vastgeroeste ideeën doorbreken, systemische en institutionele tekortkomingen ongedaan maken, maatregelen nemen en routes verkennen en optimaliseren om voortdurend innovatieve doorbraken in theorie en praktijk te bereiken,” zei President Xi.

De Chinese leider benadrukte dat we voortdurend moeten werken aan het hervormen en het opbouwen van het mondiale bestuurssysteem, die de internationale orde naar de meest rechtvaardige en redelijke koers moeten duwen.

“Wij zullen ons onophoudelijk inzetten voor de vooruitgang van de menselijke samenleving in een omgeving die gekenmerkt wordt door eerlijkheid en het respecteren van rechten, kansen en regels. Wij versterken de geest om niet alleen onszelf, maar ook anderen te helpen door het universeel heilzame karakter van de vruchten van de vooruitgang te versterken,” benadrukte hij.

Hij wees er ook op dat de mensen een gedeelde toekomstige gemeenschap vormen, waarin de één welvaart heeft, de anderen moeten volgen en de ene ook de andere welvaart schenkt.

“Elk land dat streeft naar vooruitgang moet het concept van solidariteit, samenwerking en gemeenschappelijke ontwikkeling voorstaan, waarbij de weg van gezamenlijke opbouw en gedeelde vruchten en voordelen wordt gevolgd”.

Hij benadrukte dat landen die voorop lopen anderen echt moeten helpen zich te ontwikkelen.

“We moeten aandringen op het delen van kansen, samen bouwen aan de toekomst, samen de taart van de vooruitgang van de menselijke samenleving groter maken. We moeten ernaar streven dat successen steeds meer en meer mensen gelijkelijk aan ten goede komen. We moeten ons resoluut verzetten tegen het behoud van het privilege van de eigen ontwikkeling door de vooruitgang van andere landen te onderdrukken en te beknotten.”

“Wij handhaven onze veelbelovende en vruchtbare houding en zorgen voor vastberaden leiderschap in de vooruitgang. Vooruitgang komt niet uit de lucht vallen, maar moet worden gerealiseerd door het nemen van met historisch initiatief, als de drijvende kracht voor de vooruitgang”

In dit verband zei hij dat de waarden en concepten, het niveau van leiderschap, het vermogen om te regeren, de geestelijke fysionomie, de verdiensten van de wil van de politieke partijen, rechtstreeks verband houden met de toekomst en het lot van de vooruitgang van een land; degene die zichzelf kan overwinnen is de echt sterke.

“wij de opbouw van de partij nauw moeten combineren met de vooruitgang van het land, vol goede moed en vastberadenheid te werk moeten gaan om onszelf te verbeteren, en ervoor moeten zorgen dat de partij altijd het vertrouwen, de wil en het vermogen heeft om de uitdagingen en problemen van de tijd aan te gaan, en goed te reageren op de verwachtingen van het volk, om zo de schepping te leiden en de kracht op te brengen om het vooruitgangsproces onophoudelijk te bevorderen”.

“Dames en heren, beste vrienden, het bereiken van vooruitgang is een droom omdat het Chinese volk sinds de moderne tijd met onveranderlijke vastberadenheid heeft gestreden, in een eeuwenlange geschiedenis van het verenigen en leiden van het Chinese volk.”

Xi benadrukte dat “de CCP zich zal inzetten voor het bevorderen van ontwikkelingen van hoge kwaliteit om de welvaart in de wereld te bevorderen, wij zullen de nieuwe configuratie van de ontwikkelingen in de wereld op de juiste manier structureren, het openstellen voor de buitenwereld voortdurend uitbreiden, de markttoegang flexibeler maken, zodat de opening van de deur steeds groter wordt”.

“Naarmate de moderne industrie in China vordert, zullen wij de wereld meer en betere producten aanbieden die in China zijn gemaakt en ontworpen. Ook de Chinese markt en de Chinese vraag zullen groter worden.”

“Wij zullen de landen uit het globale zuiden steunen en helpen hun ontwikkeling te versnellen, industrialisatie en vooruitgang tot stand te brengen om het Chinese plan en de Chinese kracht te verschaffen, teneinde de kloof tussen noord en zuid te verkleinen en een gemeenschappelijke ontwikkeling tot stand te brengen”.

“Wij zijn bereid samen te werken met politieke partijen van alle landen, de ontwikkeling van de gezamenlijke aanleg van de ‘Belt and Road. Alsook het initiatief voor wereldwijde gezamenlijke ontwikkeling bevorderen.”

“De CCP zal zich inzetten voor het handhaven van internationale eerlijkheid en rechtvaardigheid bij het bevorderen van wereldvrede en stabiliteit. De vooruitgang van China volgt niet het oude pad van kolonisatie en plundering, noch het slechte pad van het hegemonie om een machtig land te zijn. Wij pleiten voor het oplossen van meningsverschillen door middel van dialoog en door middel van samenwerking. Wij verzetten ons resoluut tegen alle uitingen van hegemonisme en machtspolitiek”.

“Wij willen dat verweven veiligheidsproblemen worden opgelost in een geest van solidariteit en voor gezamenlijk voordeel, teneinde een veilige wereld te creëren die billijk en rechtvaardig is en deze door iedereen wordt gedragen”.

“De wereld heeft geen behoefte aan een nieuwe koude oorlog, verdeeldheid en confrontatie in naam van “de democratie”. Waardoor de wederzijdse sympathie onder de volkeren zal gaan en er talloze onlusten zullen ontstaan”.

“De vooruitgang van China brengt de groei van de wereldvrede met zich mee, ongeacht de mate van China’s ontwikkeling. China zal nooit streven naar hegemonie of expansionisme.”Xi Jinping zei dat de CCP zich zal inzetten voor het bevorderen van uitwisseling en wederzijds leren tussen de volkeren, ter bevordering van de vooruitgang van de diverse beschavingen.

“We moeten samen de gemeenschappelijke waarden van de mensheid bevorderen, zoals vrede, ontwikkeling, rechtvaardigheid, democratie en vrijheid, dit zijn de gezamenlijke aspiraties van alle volkeren”.

“Dames, heren, vrienden, één bloem maakt nog geen lente en de enige manier om lente te maken is alle bloemen te laten bloeien, nu de toekomstige lotsbestemmingen van alle landen nauw met elkaar verbonden zijn, spelen coëxistentie, uitwisseling en wederzijds leren tussen verschillende beschavingen een onvervangbare rol bij het bevorderen van het wereldwijde vooruitgangsproces en het verrijken van de ‘wereldtuin’ der beschavingen,” benadrukte hij.

Tot slot zei Xi dat er in het proces van menselijke vooruitgang onvermijdelijk ups en downs zullen zijn, maar dat de toekomst rooskleurig zal zijn.

“De CPC is bereid met alle partijen gezamenlijke inspanningen te leveren om de oorzaken van de vooruitgang met haar eigen kenmerken te bundelen, om de onstuimige stroom, de dynamiek van de welvaart en de vooruitgang in de wereld te vormen, zodat de moderne beschaving vooruitgang zal boeken en een blijvende ontwikkeling zal kennen in de rivier van de geschiedenis”.

De volledige toespraak van president Daniel Ortega

Broeder President van de Volksrepubliek China en algemeen secretaris van de Communistische Partij van China, Kameraad Kameraad Xi Jinping

Broeder Presidenten en Algemeen Secretarissen en afgevaardigden van de politieke partijen van Amerika-Caraïben, Afrika, Azië..,en van de wereld

Broeders en kameraden:

Het neoliberale model van overheersing en onderwerping van de volkeren van de wereld komt ten einde.

Dat zeggen onze volkeren, en dat zegt ook de intelligentie die onze politieke en sociale partijen en bewegingen mobiliseert De volkeren strijden overal om een wereld af te dwingen die vrij is van onderwerping, onderdrukking, onrecht en onenigheid, waarmee het imperialisme terreur, onveiligheid en chaos zaait om de verdeeldheid en kwetsbaarheid van de volkeren te bestendigen met de verschrikkelijke en onmenselijke gevolgen daarvan.

Tegenover het afschuwelijke panorama van onveiligheid dat oorlogen veroorzaakt, en tegenover de imperialistische, kolonialistische en neokolonialistische koppigheid, staat de opstandigheid en heldhaftigheid van onze volkeren, die strijden om onze rechten, vrijheden, soevereiniteit, culturen en sociale en politieke modellen die op elke plaats vrij gekozen zijn.

De wereld die wij willen scheppen, moet er een zijn van vrede, begrip, broederlijk begrip, solidariteit, samenwerking en coëxistentie als wereld gemeenschap, die de vooruitgang van wetenschap en technologie deelt en streeft naar rechtvaardigheid en ontwikkeling, dat wil zeggen: het welzijn van allen.

De inzet en de verantwoordelijkheid van de Volksrepubliek China, van de Communistische Partij van China, van U, kameraad Xi Jinping, zijn bewonderenswaardig omdat U onze landen en volkeren met respect zijn benaderd, streeft naar dialoog en samenwerking om vooruitgang te blijven boeken voor het werkn, de welvaart en de veiligheid van allen.

Het Sandinistische Nationale Bevrijdingsfront voerde tientallen jaren een guerrillastrijd tegen de imperialistische vijand die in Nicaragua aanvielp, bezette en duizenden mensen vermoordde. Op 19 juli 1979triomfeerde de Sandinistische Volksrevolutie.

Onze revolutie vertegenwoordigt de moed en waardigheid van zovele broeders die met heldenmoed en vastberadenheid de imperialistische en kolonialistische indringers hebben weten te verdrijven. Vandaag worden wij geconfronteerd met dezelfde inmengingspolitiek op zeer vergelijkbare manieren en vormen. Wij blijven alle noodzakelijke gevechten leveren om de vrede en het recht te verdedigen, om te leven zoals wij dat verdienen, met respectvolle, broederlijke steun, met alle volkeren van de wereld en in het bijzonder met de landen en regeringen waarmee wij idealen en waarden delen zoals onafhankelijkheid, soevereiniteit en recht op veiligheid en vrede.

Nicaragua, dat blijft strijden tegen de imperiale overheersing, is volledig solidair met alle inspanningen van de Volksrepubliek China, van de Communistische Partij van China, van het heroïsche Chinese volk. Wij steunen elk van jullie initiatieven dat de groei van de beschaving en het gezamenlijk leren bevordert, om onze rechten en onze volledige vrijheden te blijven opeisen. Wij doen dit door deel te nemen aan alle rechtvaardige zaken en aan alles wat ons kenmerkt: hardwerkende, moedige, nobele volkeren en vastberaden en consequente verdedigers van vrede, rechtvaardigheid en ontwikkeling, in een multipolaire, respectvolle wereld van weloverwogen culturen. Wij ijveren voor een steeds grotere gedachtewisselingen en onze inzet voor eenheid, beschaving en welvaart versterken.

Het Sandinistisch Nationaal Bevrijdingsfront is er trots op aan deze belangrijke gebeurtenis deel te nemen en is dankbaar voor het initiatief en de oproep van onze broederpresident en secretaris-generaal, Xi Jinping, om permanent te dialogeren en om ons samen te verzetten tegen overheersing, unipolariteit en onrechtvaardigheid, en om door te gaan met het delen van taken en acties die deze wegen van ontmoeting, broederschap en eenheid voor het algemeen welzijn de moeite waard maken.

Wij steunen en onderschrijven de voorstellen die u ons voorlegt, en met volle overtuiging om samen te blijven werken aan leven, rechtvaardigheid en vrede, verwelkomen wij onze betrekkingen, de harmonie en de identificatie van onze partijen en volkeren in alle internationale fora en evenementen waar licht, leven en waarheid voorop staan.

Tot slot, kameraad en kameraad Xi Jinping, en broeders en zusters van de partijen van de wereld, sta ons toe u, uw partij en uw volk met bewondering en genegenheid te feliciteren met uw herverkiezing als president van de Volksrepubliek China.

Steeds vooruit! Een omhelzing van het Nicaraguaanse volk!

Managua, Nicaragua. 15 maart 2023

Daniel Ortega Saavedra, President van de Republiek en secretaris-generaal van het Sandinistisch Nationaal Bevrijdingsfront (Frente Sandinista de Liberación Nacional)