Bron: Verenigde Naties A/RES/75/289 
UN.ORG 28 juni 2021 ~~~

Noodzaak van de beëindiging van het economisch, commercieel en financieel embargo dat door de Verenigde Staten van Amerika tegen Cuba is ingesteld

(English text below)

Verenigde Naties A/RES/75/289

Algemene Vergadering Distr: General
28 juni 2021

21-08631 (E) 010721
2108631

Vijfenzeventigste zitting
Agendapunt 42: Noodzaak van de beëindiging van het economisch, commercieel en financieel embargo opgelegd door de Verenigde Staten van Amerika tegen Cuba

Resolutie aangenomen door de Algemene Vergadering op 23 juni 2021 [zonder verwijzing naar een Hoofdcommissie (A/75/L.97)]

75/289. Noodzaak van de beëindiging van het economisch, commercieel en financieel embargo dat door de Verenigde Staten van Amerika tegen Cuba is ingesteld

De Algemene Vergadering, Vastbesloten de strikte naleving aan te moedigen van de doeleinden en beginselen die zijn neergelegd in het Handvest van de Verenigde Naties, Opnieuw bevestigend, naast andere beginselen, de soevereine gelijkheid van Staten, niet-inmenging en niet-inmenging in hun binnenlandse aangelegenheden en de vrijheid van internationale handel en scheepvaart, welke beginselen ook zijn neergelegd in vele internationale rechtsinstrumenten,

Herinnerend aan de verklaringen van de staatshoofden en regeringsleiders van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied tijdens de topontmoetingen van de Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caribische Staten betreffende de noodzaak om een einde te maken aan het economische, commerciële en financiële embargo dat tegen Cuba is ingesteld,

Verontrust over de voortdurende afkondiging en toepassing door de lidstaten van wetten en voorschriften, zoals die van 12 maart 1996, bekend als de “wet Helms-Burton”, waarvan de extraterritoriale gevolgen de soevereiniteit van andere staten, de legitieme belangen van entiteiten of personen onder hun rechtsmacht en de vrijheid van handel en scheepvaart aantasten,

Nota nemend van de verklaringen en resoluties van verschillende intergouvernementele fora, instanties en regeringen waarin de afkeuring door de internationale gemeenschap en de publieke opinie van de afkondiging en toepassing van maatregelen van het hierboven bedoelde type tot uitdrukking wordt gebracht

Herinnerend aan zijn resoluties
47/19 van 24 november 1992,
48/16 van 3 november 1993,
49/9 van 26 oktober 1994,
50/10 van 2 november 1995,
51/17 van 12 november 1996,
52/10 van 5 november 1997,
53/4 van 14 oktober 1998,
54/21 van 9 november 1999,
55/20 van 9 november 2000,
56/9 van 27 november 2001,
57/11 van 12 november 2002,
58/7 van 4 november 2003,
59/11 van 28 oktober 2004,
60/12 van 8 november 2005,
61/11 van 8 november 2006,
62/3 van 30 oktober 2007,
63/7 van 29 oktober 2008,
64/6 van 28 oktober 2009,
65/6 van 26 oktober 2010,
66/6 van 25 oktober 2011,
67/4 van 13 november 2012,
68/8 van 29 oktober 2013,
69/5 van 28 oktober 2014,
70/5 van 27 oktober 2015,
71/5 van 26 oktober 2016,
72/4 van 1 november 2017,
73/8 van 1 november 2018 en
74/7 van 7 november 2019,

Tevens herinnerend aan de maatregelen die de uitvoerende macht van de Verenigde Staten van Amerika in 2015 en 2016 heeft genomen om verscheidene aspecten van de toepassing van het embargo te wijzigen, die in contrast staan met de maatregelen die sinds 2017 worden toegepast om de uitvoering ervan te versterken,

Verontrust over het feit dat sinds de aanneming van zijn resoluties 47/19, 48/16, 49/9, 50/10, 51/17, 52/10, 53/4, 54/21, 55/20, 56/9, 57/11, 58/7, 59/11, 60/12, 61/11, 62/3, 63/7, 64/6, 65/6, 66/6, 67/4, 68/8, 69/5, 70/5, 71/5, 72/4, 73/8 en 74/7, het economisch, commercieel en financieel embargo tegen Cuba nog steeds van kracht is, en tevens verontrust over de nadelige gevolgen van dergelijke maatregelen voor het Cubaanse volk en voor Cubaanse onderdanen die in andere landen wonen,

  1. neemt nota van het verslag van de secretaris-generaal over de tenuitvoerlegging van resolutie 74/7;1
  2. 2. herhaalt zijn oproep aan alle staten om af te zien van de afkondiging en toepassing van wetten en maatregelen van het type waarnaar in de preambule van deze resolutie wordt verwezen, overeenkomstig hun verplichtingen uit hoofde van het Handvest van de Verenigde Naties en het internationaal recht, waarin onder meer de vrijheid van handel en scheepvaart wordt bevestigd
  3. Dringt er nogmaals bij de Staten die dergelijke wetten en maatregelen hebben en nog steeds toepassen, op aan de nodige stappen te ondernemen om deze zo spoedig mogelijk in te trekken of ongeldig te maken in overeenstemming met hun rechtsstelsel;
  4. verzoekt de Secretaris-Generaal, in overleg met de bevoegde organen en organisaties van het stelsel van de Verenigde Naties, een rapport op te stellen over de tenuitvoerlegging van deze resolutie in het licht van de doelstellingen en beginselen van het Handvest en het internationale recht en dit voor te leggen aan de Algemene Vergadering tijdens haar zesenzeventigste zitting;
  5. besluit op de voorlopige agenda van zijn zesenzeventigste zitting het punt op te nemen “Noodzaak van beëindiging van het economisch, commercieel en financieel embargo dat door de Verenigde Staten van Amerika tegen Cuba is ingesteld”.

85e plenaire vergadering
23 juni 2021

======English=====

Bron: Verenigde Naties A/RES/75/289 
UN.ORG 28 juni 2021 ~~~

Necessity of ending the economic, commercial and financial embargo imposed by the United States of America against Cuba

United Nations A/RES/75/289

General Assembly Distr.: General
28 June 2021

21-08631 (E) 010721
2108631

Seventy-fifth session
Agenda item 42
Necessity of ending the economic, commercial and financial embargo imposed by the United States of America against Cuba

Resolution adopted by the General Assembly on 23 June 2021 [without reference to a Main Committee (A/75/L.97)]

75/289. Necessity of ending the economic, commercial and financial embargo imposed by the United States of America against Cuba

The General Assembly, Determined to encourage strict compliance with the purposes and principles enshrined in the Charter of the United Nations, Reaffirming, among other principles, the sovereign equality of States, non-intervention and non-interference in their internal affairs and freedom of international trade and navigation, which are also enshrined in many international legal instruments,

Recalling the statements of the Heads of State or Government of Latin America and the Caribbean at the Summits of the Community of Latin American and Caribbean States regarding the need to put an end to the economic, commercial and financial embargo imposed against Cuba,

Concerned about the continued promulgation and application by Member States of laws and regulations, such as that promulgated on 12 March 1996 known as “the Helms-Burton Act”, the extraterritorial effects of which affect the sovereignty of other States, the legitimate interests of entities or persons under their jurisdiction and the freedom of trade and navigation,

Taking note of declarations and resolutions of different intergovernmental forums, bodies and Governments that express the rejection by the international community and public opinion of the promulgation and application of measures of the kind referred to above,

Recalling its resolutions
47/19 of 24 November 1992,
48/16 of 3 November 1993,
49/9 of 26 October 1994,
50/10 of 2 November 1995,
51/17 of 12 November 1996,
52/10 of 5 November 1997,
53/4 of 14 October 1998,
54/21 of 9 November 1999,
55/20 of 9 November 2000,
56/9 of 27 November 2001,
57/11 of 12 November 2002,
58/7 of 4 November 2003,
59/11 of 28 October 2004,
60/12 of 8 November 2005,
61/11 of 8 November 2006,
62/3 of 30 October 2007,
63/7 of 29 October 2008,
64/6 of 28 October 2009,
65/6 of 26 October 2010,
66/6 of 25 October 2011,
67/4 of 13 November 2012,
68/8 of 29 October 2013,
69/5 of 28 October 2014,
70/5 of 27 October 2015,
71/5 of 26 October 2016,
72/4 of 1 November 2017,
73/8 of 1 November 2018 and
74/7 of 7 November 2019,

Recalling also the measures adopted by the Executive of the United States of America in 2015 and 2016 to modify several aspects of the application of the embargo, which contrast with the measures applied since 2017 to reinforce its implementation,

Concerned that, since the adoption of its resolutions 47/19, 48/16, 49/9, 50/10, 51/17, 52/10, 53/4, 54/21, 55/20, 56/9, 57/11, 58/7, 59/11, 60/12, 61/11, 62/3, 63/7, 64/6, 65/6, 66/6, 67/4, 68/8, 69/5, 70/5, 71/5, 72/4, 73/8 and 74/7, the economic, commercial and financial embargo against Cuba is still in place, and concerned also
about the adverse effects of such measures on the Cuban people and on Cuban nationals living in other countries,

  1. Takes note of the report of the Secretary-General on the implementation of resolution 74/7;1
  2. Reiterates its call upon all States to refrain from promulgating and applying laws and measures of the kind referred to in the preamble to the present resolution, in conformity with their obligations under the Charter of the United Nations and international law, which, inter alia, reaffirm the freedom of trade and
    navigation;
  3. Once again urges States that have and continue to apply such laws and measures to take the steps necessary to repeal or invalidate them as soon as possible in accordance with their legal regime;
  4. Requests the Secretary-General, in consultation with the appropriate organs and agencies of the United Nations system, to prepare a report on the implementation of the present resolution in the light of the purposes and principles of the Charter and international law and to submit it to the General Assembly at its seventy-sixth session;
  5. Decides to include in the provisional agenda of its seventy-sixth session the item entitled “Necessity of ending the economic, commercial and financial embargo imposed by the United States of America against Cuba”.

85th plenary meeting
23 June 2021