Bron: José Ramón Cabañas Rodríguez, Havana 
resumen-english.org 8 september 2023 ~~~ 

Als onderdeel van de voorbereidingen voor de top van de G77 Groep plus China, die van 15 tot 16 augustus aanstaande in Havana wordt gehouden, wordt er al maanden gediscussieerd over een ontwerpverklaring die moet worden goedgekeurd door de delegatiehoofden die het forum bijwonen en die de belangrijkste politieke boodschap van dat conclaaf voor de toekomst moet vormen.

Bijna twee weken voor de bijeenkomst werd de tekst bekendgemaakt, die al de consensus heeft van de vertegenwoordigingen van de lidstaten bij de Verenigde Naties in New York, en die bekend zal staan als de verklaring over “Current Development Challenges: De rol van wetenschap, technologie en innovatie”.

Voor velen zou dit het zoveelste document kunnen zijn, de zoveelste oefening in multilaterale diplomatie die niets te maken heeft met het dagelijks leven van de mensen die hulde brengen aan een evenement dat een toernooi van toespraken en gedenkwaardige fotomomenten zou kunnen zijn. Maar de werkelijkheid is, zoals altijd, veel complexer.

Voordat we ingaan op een aantal ideeën in het document, is het de moeite waard om te vermelden dat het de synthese is van een uitgebreid onderhandelingsproces waarin 134 landen, dat wil zeggen 134 regeringen en hun 134 kanselarijen, de ideeën hebben samengevat waarover ze een consensus hebben.

Als we nog twijfelen aan het belang van deze prestatie, laten we dan eens de oefening doen om slechts 3 of 4 vrienden bij elkaar te roepen om minstens één pagina te schrijven over een onderwerp van gemeenschappelijk belang, of dat nu sport, cultuur of religie is. Onmiddellijk zullen er meningsverschillen ontstaan die niet kunnen worden opgelost door te stemmen, omdat de meerderheid de minderheid dan eenvoudigweg verslaat en deze zich geen deel voelt uitmaken van het uiteindelijke ontwerp. Het wordt nog veel ingewikkelder wanneer de oefening wordt uitgevoerd door officiële vertegenwoordigers van staten die hun eigen geschiedenis, cultuur, principes, erfenis en ook politieke verschillen binnen hun sociale structuur hebben.

Laten we terugkeren naar het punt dat de aangekondigde consensus is bereikt tussen 134 landen, die 80% van de wereldbevolking vertegenwoordigen.

Dit feit op zich duidt al op de leiderschapscapaciteit die de Cubaanse diplomatie heeft getoond, namens haar bevolking en autoriteiten. Het vertegenwoordigt ook een significante motie van vertrouwen van kleine, middelgrote en grote landen die hebben vertrouwd op Cuba’s professionaliteit, eerlijkheid en transparantie om deze exercitie te leiden.

Deze consensus wijst ook in de richting van de urgentie die door iedereen wordt gevoeld om deze kwesties aan te pakken, want we moeten snel handelen in het licht van sommige van deze kwesties, anders is er geen tijd meer om te herstellen.

Andere elementen waarmee in deze analyse rekening moet worden gehouden, zijn de omstandigheden waarin dit resultaat is bereikt en de inhoud ervan. Met betrekking tot het eerste moet gezegd worden dat we in een situatie van grote onzekerheid leven, waarin de mensheid een overgangsperiode naar een nieuwe internationale orde doormaakt. Deze overgang heeft in de loop van de geschiedenis al verschillende keren plaatsgevonden, maar werd altijd voorafgegaan door een oorlog van grote omvang, die twee keer, beide keren in de twintigste eeuw, een wereldwijde omvang had. Dit feit impliceert dat een groot deel van de deelnemers aan de top hun omgeving, hun bondgenootschappen en hun externe verwachtingen opnieuw onder de loep zullen nemen.

De inhoud van de aangekondigde consensus verdient ook afzonderlijk te worden belicht en geanalyseerd. In dit soort documenten is het misschien net zo belangrijk om de kwesties die expliciet worden genoemd op te schrijven als de kwesties die niet worden genoemd.

Van de eerstgenoemde is een van de belangrijkste de definitie die de G77 plus China hebben gemaakt van de prioritaire kwesties van het moment, een soort collectieve momentopname van de lopende zaken.

Deze momentopname, ofwel de sluiter van deze fictieve camera is afgevuurd in het gezicht van een internationale economische orde die “oneerlijk is tegenover ontwikkelingslanden”, die de schok van de COVID19 nog niet te boven zijn gekomen, die niet in staat zijn geweest alle verwoestingen te boven te komen en die vrezen dat er in de toekomst een soortgelijke pandemie zal uitbreken, zonder de wonden van de eerste te hebben geheeld. Maar de Groep gelooft dat dit alles wordt verergerd door:

 • geopolitieke spanningen
 • eenzijdige dwangmaatregelen
 • economische en financiële crises
 • de onzekere vooruitzichten voor de wereldeconomie
 • de toenemende druk op voedsel en energie
 • ontheemding van mensen
 • de vluchtigheid van de markten
 • inflatie
 • monetaire vernauwing
 • toenemende buitenlandse schuldenlast
 • toenemende extreme armoede
 • toenemende ongelijkheid binnen en tussen landen
 • de negatieve effecten van klimaatverandering
 • verlies van biodiversiteit
 • woestijnvorming, zand- en stofstormen en aantasting van het milieu
 • digitale kloof (scheidslijnen)

Deze fenomenen komen terecht in het zogenaamde Mondiale Zuiden zonder een duidelijke routekaart om ze op een coherente en doeltreffende manier aan te pakken.

Het Noorden zou zeker enige interesse kunnen tonen in deze lijst, aangezien dit gemeenschappelijke problemen zijn voor gemeenschappen en gebieden binnen hun eigen geografie, die ver verwijderd zijn van de levensstandaard van hogere inkomenssegmenten en ver verwijderd van de weelde van grote steden en hoofdsteden.

In de analyse is het ook de moeite waard om enkele van de kwesties te noemen die niet in de tekst in kwestie worden genoemd, maar die centraal staan in de “zorgen” die worden geuit door de organisaties van het politieke Noorden, in het bijzonder de NAVO, en waarvan het sociale communicatieapparaat iedereen ervan probeert te overtuigen dat het de meest urgente kwesties zijn.

In het consensusontwerp dat openbaar is gemaakt staan geen verwijzingen naar: De speciale militaire operatie van Rusland in Oekraïne, de technologische agressiviteit van de Aziatische tijgers (niet alleen China), de politieke veranderingen die plaatsvinden in Afrika en die pro-Europese heersers uit de macht zetten, de afname van het relatieve gewicht van de dollar in internationale transacties, de toename van progressieve en socialistische voorstellen in Latijns-Amerika.

In de ontwerpverklaring die in Havana wordt herzien, wordt de zogenaamde vierde industriële revolutie ook niet bij naam genoemd, afgezien van de toename van de zogenaamde digitale kloof, maar er is wel een belangrijke verwijzing naar “het waarborgen van ethische, betrouwbare en meer rechtvaardige ontwikkeling, toegang en gebruik van kunstmatige intelligentie”. Zelfs in collectieve documenten van de G-7 of de Europese Unie ontbreekt een soortgelijke benadering. De belangen van de grote transnationale ondernemingen die zich aan dergelijke ontwikkelingen wagen, worden juist beschermd.

Er is nog een ander fundamenteel element in dit voorstel en dat heeft te maken met de manier waarop deze 134 landen hun acties willen bevorderen. De negen pagina’s met gemeenschappelijke punten staan vol met verwijzingen naar “samen handelen”, “mondiale solidariteit”, “internationale samenwerking”, “voordeel voor iedereen”, “gemeenschap van gedeelde toekomst”, naast oproepen voor “duurzame middelen van bestaan” en “open wetenschap/kennis op alle niveaus”, “inclusieve informatiemaatschappij”.

Er is geen enkel idee dat het overwicht van een van de leden van de groep over de rest impliceert, er is geen hegemoon, er is geen enkel land dat wordt beschouwd als het paradigma of het voorbeeld dat door de anderen moet worden nagevolgd.

Als nieuwigheid moeten we ook het collectieve inzicht noemen, misschien als nooit tevoren, dat Wetenschap, Technologie en Innovatie een rol te spelen hebben voor de ontwikkeling van al diegenen die achter zijn gebleven, en daarom worden nieuwe bijeenkomsten en collectieve oefeningen voorgesteld om zulke doelen te bereiken. Met andere woorden, men begrijpt dat niet alles in één keer kan worden uitgesproken, dus is het de bedoeling om opeenvolgende stappen in die richting te zetten.

Een van de kwesties die niet in het document worden genoemd, maar die tijdens toekomstige bijeenkomsten wel centraal zouden moeten staan, is het opleiden van personeel in universiteiten en onderzoekscentra binnen de groep zelf. Die moeten er komen, want die bestaan nu nog niet. In ieder geval op het gebied van de sociale wetenschappen is het een contradictie om te denken dat de omvang van de veranderingen die moeten plaatsvinden, kunnen worden geleid door leiders die zijn opgeleid, en incidenteel gekneed, in de onderwijsinstellingen van die landen in het Noorden die de protagonisten zijn geweest van onteigening, marginalisatie en uitsluiting van de rest van de mensheid. Er zullen altijd uitzonderingen zijn, maar er is ook behoefte aan dokters, ingenieurs, experts, onderzoekers, ondernemers die collectieve vervulling boven individuele vervulling stellen, die het belang van hun gemeenschap boven persoonlijke doelen stellen. Er moet gebouwd worden op nieuwe pijlers.

Zoals bekend rouleert de G77, in tegenstelling tot de Aligned Movement (gebonden staten) , zijn voorzitterschap, maar worden topontmoetingen niet bij toerbeurt gehouden. Daarom is elke G77-top op zichzelf al historisch en deze zal dat nog meer zijn vanwege het tijdstip waarop hij plaatsvindt.

Iedere Cubaan zou zich moeten afvragen wat de betekenis is van het feit dat 133 andere landen nu vertrouwen hebben in onze kwaliteit als gastheer, ondanks de enorme materiële beperkingen waar het land onder gebukt gaat. De keuze van Cuba om dit collectief tijdelijk te coördineren is niet alleen een teken van het falen van het Amerikaanse beleid van isolatie tegen ons land. Het is veel meer. Het is een schreeuw van 133 stemmen die zeggen dat Cuba een gerespecteerd land is binnen de internationale gemeenschap, dat erkend wordt om zijn leiderschap en gewicht. Havana is gastheer geweest van twee topconferenties van de Non-Aligned Movement (Niet-Gebonden Beweging) in 1979 en 2006; ministeriële bijeenkomsten die daarmee verband hielden en een Zuidtop (2000, ook van de G77), hoewel het toen niet het pro tempore voorzitterschap bekleedde. Het is de moeite waard om aan deze lijst de vele evenementen van CELAC, CARICOM, ACS, ALBA-TCP en vele andere regionale organen toe te voegen.

In het midden van de jaren ’60, toen meer dan 100 bendes van de zogenaamde “alzados” opereerden in Cuba, gefinancierd en georganiseerd vanaf Amerikaans grondgebied, en 600 slachtoffers maakten onder de burgerbevolking, toen we net begonnen te lijden onder de gevolgen van de economische, commerciële en financiële blokkade, +was steeds weer het trefpunt voor de politieke krachten die uiteindelijk de eerste Tricontinentale Conferentie bijeenriepen, waarbij in januari 1966 de Organisatie van Solidariteit voor Azië, Afrika en Latijns-Amerika (OSPAAAL) werd opgericht. Dit moment werd beschouwd als een uitbreiding van de Niet-Gebonden Beweging naar de laatstgenoemde regio.

In Havana komen we opnieuw bijeen en heten we elkaar welkom, we discussiëren en zijn het eens, we bieden solidariteit aan en ontvangen solidariteit, we luisteren en doen voorstellen op voet van gelijkheid, we respecteren en verdedigen soevereiniteit. Alleen zo kunnen we dromen en bouwen aan een betere toekomst.

Topfoto: Top G-77 + China in Havana, 15-16 sept.

José Ramón Cabañas Rodríguez is directeur van het Centrum voor Internationaal Beleidsonderzoek (CIPI) in Havana, Cuba en voormalig ambassadeur van Cuba in de VS.


De G77-top is live te volgen op de Youtube-kanalen:

@CubaG77_Español

@CubaG77_English