Bron: GT staff reporters
Global Times 5 september 2022  ~~~

Het zogenaamde beoordelingsrapport over de Chinese regio Xinjiang, dat is uitgebracht door het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten (OHCHR), is sinds 2019 in de maak zonder het advies van de Chinese regering te hebben ingewonnen of toestemming te hebben gekregen van de VN-Mensenrechtenraad of een geloofwaardige basis te hebben, zo heeft de Global Times uit gerelateerde bronnen vernomen.

In reactie op de “beoordeling van de bezorgdheid over de mensenrechten” in de Chinese regio Xinjiang die woensdag door het OHCHR werd vrijgegeven, vertelde de woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken Wang Wenbin op een persconferentie op donderdag dat de “beoordeling” was georkestreerd en geproduceerd door de VS en sommige westerse krachten en een lappendeken van desinformatie was die dient als een politiek instrument voor de VS en sommige westerse krachten om Xinjiang-gerelateerde kwesties strategisch te gebruiken om China in bedwang te houden.

The Global Times heeft uit exclusieve bron vernomen dat de VS en sommige westerse krachten zich stevig meester hebben gemaakt van vele belangrijke posities in het OHCHR en veel personen vol ideologische vooringenomenheid hebben neergezet om deze posities in te nemen. Bovendien hebben zij, samen met de anti-China ngo’s (niet-gouvernementele organisaties), het bezoek van Hoge Commissaris Michelle Bachelet aan China gehypet – van het aandringen op haar komst naar China tot het bekritiseren van haar komst naar China en zelfs het vragen en onder druk zetten van haar om af te treden nadat zij haar bezoek aan China had beëindigd. Zij oefenden ook druk uit op het OHCHR om onmiddellijk een “rapport” over China’s regio Xinjiang vrij te geven.

‘Een product met drie nullen

Waar komt het “rapport” vandaan? Waarom noemt het Chinese Ministerie van Buitenlandse Zaken het “een lappendeken van desinformatie?” The Global Times heeft vernomen dat het OHCHR het “rapport” heeft gemaakt op basis van de politieke behoeften van overzeese anti-China krachten, en dat het niet om het advies van de Chinese regering heeft gevraagd en geen toestemming heeft gekregen van de VN-Mensenrechtenraad.

Deskundigen op het gebied van internationale mensenrechtenzaken wezen erop dat het OHCHR een afdeling is van het VN-secretariaat die de VN-Mensenrechtenraad bijstand en hulp moet bieden, onder meer door zijn verantwoordelijkheden uit te oefenen overeenkomstig de desbetreffende VN-resoluties en onder het gezag van de VN-Mensenrechtenraad. Als afdeling van het VN-mensenrechtenorgaan moet het OHCHR zich houden aan het VN-Handvest en aan universele, objectieve, niet-politieke beginselen, teneinde internationale uitwisselingen over de ontwikkeling van de mensenrechten en constructieve dialogen tussen de lidstaten te bevorderen. Het mag zich niet mengen in de interne aangelegenheden van staten die lid zijn.

Het “rapport” van het OHCHR over China’s regio Xinjiang is echter een “product zonder feitelijke basis, zonder autoriteit en zonder geloofwaardigheid”, aldus analisten.

The Global Times vernam ook van de bronnen dat de VS en sommige Westerse machten fondsen aan het OHCHR hebben aangeboden om op afstand “toezicht” op sommige ontwikkelingslanden uit te oefenen en “beoordelingen” of “evaluaties” van de mensenrechtensituatie in deze landen of sommige regio’s te maken door “slachtoffers” of “overlevenden” te interviewen of dubieuze foto’s te nemen.

In deze “verslagen” zou zelfs materiaal uit deze landen met vooringenomenheid worden geselecteerd om tegemoet te komen aan de vooraf bepaalde conclusie – dergelijke tactieken die door de VS en sommige westerse machten worden gebruikt zijn bekend bij de internationale gemeenschap, vertelden bronnen aan de Global Times.

Zij wezen er ook op dat de meerderheid van de ontwikkelingslanden waakzaam is geweest voor de VS en het Westen die het OHCHR gebruiken om rivaliserende landen aan te vallen, en zij hebben zich daar krachtig tegen verzet. China heeft namens bijna 100 landen in de VN-Mensenrechtenraad een gezamenlijke verklaring afgelegd om er bij het OHCHR op aan te dringen zich strikt aan het VN-handvest te houden, het echte multilateralisme te verdedigen, de soevereiniteit en integriteit van de lidstaten te respecteren, te werken aan een constructieve dialoog en samenwerking en zich te verzetten tegen het politiseren van mensenrechtenkwesties of het hanteren van dubbele normen.

“Het OHCHR is gereduceerd tot een handhaver en medeplichtige van de VS en sommige westerse machten die de ontwikkelingslanden dwingen zich aan hen te conformeren,” verklaarde Wang Wenbin, woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, op een persconferentie op donderdag.

Buitenlandse media meldden dat het OHCHR sinds 2019 bezig is met de voorbereiding van het “rapport” over Xinjiang, waaruit volgens analisten bleek dat het “rapport” niet gebaseerd was op het bezoek van Hoge Commissaris Bachelet aan de regio Xinjiang in mei.

Op 28 mei beëindigde Bachelet haar bezoek aan China, met inbegrip van de regio Xinjiang in Noordwest-China, en legde zij een verklaring af waarin zij haar standpunt en dat van het OHCHR ten aanzien van de regio Xinjiang weergaf. Daarin bedankte de VN-mensenrechtenchef de uitnodiging van de Chinese regering en lichtte zij haar programma toe in Urumqi, de regionale hoofdstad, en de prefectuur Kashi in de regio Xinjiang.

Bachelet merkte op dat haar missie brede en open gesprekken heeft gehad met mensen uit verschillende sectoren in de regio, waaronder gevangenen en voormalige stagiairs van beroepsonderwijs- en opleidingscentra, en dat al deze ontmoetingen “zonder toezicht” waren. Analisten merkten op dat dergelijke opmerkingen de leugen van de eeuw weerlegden die door de VS en sommige Westerse krachten werd gemaakt over “genocide”, “dwangarbeid” of “gedwongen sterilisatie”.

Door de tijdlijn van het “rapport” te herzien, ontdekte de Global Times dat de tijdsblokken die het OHCHR in het rapport begon, samenvielen met het begin van de VS en westerse krachten om hun activiteiten op te voeren in het hypen van Xinjiang-gerelateerde onderwerpen om China aan te vallen op verschillende platforms, onder meer in de VS, wat ook bewees dat het “rapport” werd gemaakt om het doel te dienen om China tegen te werken.

Van 1990 tot eind 2016 hebben separatistische, terroristische en extremistische krachten, in samenwerking met overzeese krachten, duizenden terroristische aanslagen gepleegd in Xinjiang, waarbij een groot aantal onschuldige mensen en honderden politieagenten om het leven zijn gekomen en onmetelijke schade aan eigendommen is toegebracht. Tegen deze achtergrond heeft de regionale regering van Xinjiang doeltreffende maatregelen genomen om terrorisme en extremisme te bestrijden en heeft zij het veelvuldig voorkomen van terroristische activiteiten in Xinjiang doeltreffend beteugeld.

Sinds 2017 zijn er vijf jaar lang geen terroristische aanslagen meer geweest in de regio Xinjiang en de sociale veiligheidssituatie is fundamenteel verbeterd, waarbij de grondrechten op leven en ontwikkeling van mensen van alle etnische groepen in Xinjiang worden beschermd, aldus de regionale regering van Xinjiang.

Het was echter ook vanaf 2017 dat anti-China krachten hun mislukking over het aanwakkeren van separatisme en onrust in de regio niet konden accepteren en zich wendden tot het verspreiden van geruchten en het vertellen van leugens om China aan te vallen. Het OHCHR had ook plotseling belangen bij het “geven om” de mensenrechtensituatie in de regio, terwijl het blind bleef voor eerdere frequente terreuraanslagen in de regio, wat ook vragen opriep over zijn ware doel om aandacht te besteden aan de regio, wezen analisten erop.

Een boer in de stad Changji in het noordwesten van China’s Xinjiang Uygur Autonome Regio rijdt zondag met een oogstmachine om maïs te oogsten. Foto: VCG

Tegenstrijdige gedragingen onthullen kwaadwillige doelen

Tijdens de voorbereiding van het anti-China “rapport”, drongen de VS en Westerse krachten er ook op aan dat de Hoge Commissaris China zou bezoeken. Bronnen vertelden de Global Times dat het plan van de VS en de Westerse krachten was om de VN-mensenrechtenchef te pushen om een onderzoek in China te doen met een veronderstelling van schuld en om hun ongegronde beschuldigingen aan het adres van China verder te versterken. Hun plannen mislukten echter omdat de Hoge Commissaris niet handelde zoals zij hadden verwacht, wat later leidde tot een reeks onsamenhangende kluchten.

De VS en sommige westerse krachten hadden gedacht dat China het bezoek van de Hoge Commissaris niet zou aanvaarden en daarom eisten zij met klem dat de Hoge Commissaris China zou bezoeken. Door het bestuderen van gerelateerde rapporten ontdekte de Global Times dat toen China en de Hoge Commissaris een akkoord bereikten over haar bezoek aan China in mei 2022, de VS en sommige westerse krachten in paniek leken te zijn en hun retoriek veranderden door een hoop voorwaarden voor het bezoek naar voren te brengen, de nadruk te leggen op “onbeperkt bezoek” en zelfs te eisen dat de Hoge Commissaris het bezoek zou annuleren.

Zo beweerde het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken voorafgaand aan het bezoek van Bachelet aan Chinain mei bijvoorbeeld dat het besluit van de Hoge Commissaris om China te bezoeken een verkeerd besluit was . Sommige politici en wetgevers van de VS hebben ook gehypet dat het bezoek van Bachelet door China zou worden gebruikt voor “propaganda”.

“Zij zijn het die de Hoge Commissaris hebben aangespoord om naar China te komen en zij zijn het ook die tegen het bezoek zijn en het is nog steeds dezelfde groep mensen die niet tevreden waren na het bezoek van de Hoge Commissaris,” vertelde een anonieme bron die bekend is met de kwestie aan de Global Times. “Dergelijke flips-and-flops van de VS en sommige westerse krachten, dewelke geen enkele ondergrens hebben, zijn belachelijk en grappig.”

Op 23 mei kwam Bachelet aan in Guangzhou in de Zuid-Chinese provincie Guangdong en had een videoconferentie met buitenlandse diplomaten in China. Sommige westerse diplomaten beschuldigden de VN-mensenrechtenchef ervan “onverschillig” het bezoek te hebben aanvaard en eisten dat zij “constructief”, “onbeperkt” onderzoek zou doen in de Chinese regio Xinjiang en het rapport onmiddellijk zou vrijgeven.

Diplomaten die ook aanwezig waren bij de videoconferentie vertelden de Global Times dat deze westerse diplomaten, zonder enige diplomatieke etiquette, arrogant en bazig hadden gehandeld. Toen Bachelet met dergelijke druk en ongegronde kritiek werd geconfronteerd, zei zij dat haar bezoek geen onderzoek was en dat zij met een open houding een dialoog met China zou voeren.

Sommige diplomaten van ontwikkelingslanden spraken hun steun uit voor het bezoek van Bachelet aan China, erkenden China’s verwezenlijkingen op het gebied van de bescherming van de mensenrechten en moedigden de Hoge Commissaris aan tot constructieve samenwerking met China.

Zoals de Chinese staatsraadslid en minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi tijdens zijn ontmoeting met Bachelet in Guangzhou in mei had gezegd, was het bezoek van de VN-mensenrechtenchef aan China een reis die zou helpen het begrip en de samenwerking te verbeteren, en verkeerde informatie op te helderen.

In mei, toen de Chinese vice-minister van Buitenlandse Zaken Ma Zhaoxu de media inlichtte over het bezoek van Bachelet, zei hij dat de hoge commissaris Bachelet in Xinjiang de maatregelen en resultaten had gepresenteerd die in de regio waren genomen op het gebied van terrorismebestrijding en deradicalisering, sociale en economische ontwikkeling, etniciteit en religie, en bescherming van arbeidsrechten. Zij ondernam ook veldbezoeken in Kashi en Urumqi waar zij gesprekken voerde met mensen uit verschillende gemeenschappen, waaronder etnische minderheden, academici en vertegenwoordigers van verschillende sociale sectoren.

De VS en sommige westerse krachten konden niet langer wachten toen zij zich realiseerden dat de Hoge Commissaris niet deed wat zij hadden gepland en verwacht. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken gaf een verklaring uit om China zwart te maken, waarin hij zei dat China het bezoek had gemanipuleerd, en de Duitse minister van Buitenlandse Zaken beweerde dat het bezoek “niet aan de verwachtingen voldeed”.

“Uit deze opmerkingen kunnen we zien dat degenen die beweerden ‘te geven om’ de mensenrechtensituatie in China’s regio Xinjiang zich niet bekommeren om de werkelijke situatie, maar alleen alle partijen vragen om tegemoet te komen aan hun leugens en geruchten over de regio,” vertelden bronnen aan de Global Times. “Anders zouden ze anderen aanvallen, belasteren, onder druk zetten en bedreigen.”

Nadat Bachelet haar bezoek aan China beëindigde, begonnen de VS, sommige westerse krachten en anti-China NGO’s stormachtige aanvallen en beschuldigden haar van het niet effectief aanpakken van China’s “schendingen van de mensenrechten.” Zij vroegen haar niet alleen om af te treden, maar oefenden ook nog meer druk uit op het OHCHR om het “rapport” onmiddellijk vrij te geven in een poging om het “rapport” te gebruiken om een nieuwe ronde van anti-China aanvallen te lanceren.

Op de foto is katoen te zien in de stad Usu in de Xinjiang Uygur Autonome Regio in Noordwest-China. Foto: VCG

Het is een velletje waardeloos papier, en de leugen van de failliete eeuw

Het OHCHR “rapport” was slechts een vodje oud papier, en de poging van de VS en het Westen om Xinjiang-gerelateerde kwesties te gebruiken om China in toom te houden zal nooit slagen. Zelfs voor een dergelijk “rapport” zonder geloofwaardigheid en legitimiteit durft het de drogredenen van “dwangarbeid”, “genocide”, “religieuze onderdrukking” en “gedwongen sterilisatie” niet op te voeren, waaruit blijkbaar blijkt dat de door het Westen bedachte leugen van de eeuw bankroet is en het Westen zichzelf in de voet heeft geschoten, vertelde een deskundige op het gebied van mensenrechten aan de Global Times, die opmerkte dat de feiten over terrorismebestrijding en de-radicaliseringsinspanningen in Xinjiang, een verslag dat donderdag door de regionale regering van Xinjiang werd uitgegeven, het ware verslag was over de mensenrechtensituatie in Xinjiang.

The Global Times vernam dat vele ontwikkelingslanden hun steun hebben betuigd aan China’s legitieme standpunt inzake Xinjiang-gerelateerde aangelegenheden door middel van gezamenlijke verklaringen, brieven of andere middelen, waarbij zij zich verzetten tegen de poging tot inmenging in China’s interne aangelegenheden in naam van zogenaamde mensenrechtenkwesties. Het aantal landen dat zich bij een dergelijke rechtschapen zaak heeft aangesloten is gestegen van 50 tot bijna 100 en het aantal neemt nog steeds toe.

Bronnen zeiden dat “meer dan 60 ontwikkelingslanden Michelle Bachelet na haar bezoek aan China een gezamenlijke brief schreven waarin zij haar bezoek en de positieve resultaten die met China waren bereikt, toejuichten, maar ook hun grote bezorgdheid uitten over het feit dat het OHCHR het rapport zonder toestemming had geschreven. Zij waren van mening dat de publicatie van het rapport de samenwerking van OHCHR met de lidstaten zou ondermijnen en deden een dringend beroep op Bachelet om de publicatie van het rapport te verwerpen”.

Intussen hebben ongeveer 1000 Chinese en buitenlandse ngo’s gezamenlijk een brief geschreven aan Bachelet waarin zij het OHCHR opriepen de ernstige bezorgdheid van het hele Chinese volk en de internationale gemeenschap te respecteren, gerechtigheid te handhaven en de vrijgave van het rapport te weigeren.

Mensen uit Xinjiang schreven Bachelet ook over de werkelijke situatie van Xinjiang bij het bestrijden van terrorisme en het handhaven van stabiliteit.

“De VS, het Westen en anti-Chinese krachten die hebben geprobeerd Xinjiang-gerelateerde zaken te gebruiken om China te onderdrukken, hebben in feite verkeerde inschattingen gemaakt, en de 1,4 miljard Chinezen, waaronder 25 miljoen mensen in Xinjiang, zullen dergelijke stappen nooit accepteren,” zei de deskundige.

De echte mensenrechtenkwesties waaraan de internationale gemeenschap meer aandacht zou moeten besteden en die dringend zouden moeten worden aangepakt, zijn volgens de deskundigen de genocide op Amerikaanse Indianen, het toenemende vuurwapengeweld, de systematische rassendiscriminatie van etnische minderheden en het enorme aantal slachtoffers die in de VS tot moderne slavernij en dwangarbeid worden gedwongen, de onwettige unilaterale sancties tegen andere landen en de misdaden tegen de menselijkheid wegens het doden van burgers in overzeese militaire operaties in regio’s als Irak, Afghanistan en Syrië.

“Het OHCHR moet onmiddellijk een ernstig onderzoek instellen en een rapport uitbrengen over deze ernstige mensenrechtenschendingen door de VS en het Westen, om de internationale gemeenschap en de slachtoffers uitleg te geven”, aldus de deskundige.

Topfoto: Lokale bewoners in Tuancheng van de prefectuur Hotan dansen voor het Koran Festival. Foto: Liu Xin/GT[Red. Openbaararchief]: Het is niet de eerste keer dat Michelle Bachelet dit patroon volgt en met een dergelijk waardeloos en partijdig rapport komt. Vergelijkbare rapportagezwendel pleegde zij en haar team vanaf 2018 t.a.v. Venezuela en Nicaragua , toen de VS die landen van binnenuit en buitenaf wilde overnemen of vernietigen.

Hieronder de verklaringen van collegas en regeringwoordvoerders en de analyses van internationale onafhankelijke (dus gecensureerde) journalisten over deze VN-organisatie en haar hoge commissaris Michelle Bachelet.

Eerdere berichten over Xinjiang in dit archief: