Bron: Maria Zakharova
mid.ru 16 november 2022 ~~~

Commentaar van Maria Zakharova, woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken, op de aanvaarding van de resolutie van de Algemene Vergadering van de VN inzake herstel en genoegdoening voor agressie tegen Oekraïne

Maria Zakharova namens het Russisch ministerie van buitenlandse zaken: Op 14 november hervatte de 11e bijzondere spoedzitting van de Algemene Vergadering van de VN haar werkzaamheden met een stemming over de resolutie “Furtherance of Remedy and Reparation for Aggression against Ukraine” (Verzoek om schadeloosstelling voor de agressie tegen Oekraïne). In feite namen degenen die voor dit document stemden het op zich om de oprichting aan te bevelen van een bepaald internationaal mechanisme dat zal worden beheerd door een afzonderlijke groep landen die geen verantwoording verschuldigd zijn aan het VN-systeem.

Naast de openlijk anti-Russische inslag heeft de goedgekeurde resolutie geen enkel gewicht in de context van het internationaal recht, omdat de leden van de Algemene Vergadering noch de bevoegdheid noch de competentie hebben om dergelijke kwesties te behandelen. Evenmin heeft zij het recht om vast te stellen dat er een daad van agressie heeft plaatsgevonden en om de schuld bij een specifieke partij te leggen. Dit alles is het voorrecht van de VN-Veiligheidsraad, en de westerse aanhangers van Kiev, die niet in staat zijn compromissen te sluiten, doen er alles aan om elke besluitvorming over kwesties in verband met de situatie in en rond Oekraïne buiten de Veiligheidsraad te houden.

Toen het echter nodig was de regelrechte plundering van Russische tegoeden te rechtvaardigen, trokken de westerse staten zich niets meer aan van diverse formaliteiten, waaronder de statutaire bevoegdheden van de belangrijkste VN-organen. Zij gingen ook voorbij aan het feit dat het idee om herstelbetalingen te verkrijgen voor de eeuwenlange oorlogen en aanvallen op soevereine staten, koloniale afhankelijkheid en slavenhandel het historisch geheugen in vele delen van de wereld heeft opgefrist.

De resultaten van de stemming spreken voor zich. De resolutie kreeg minder substantiële steun dan alle andere documenten die tijdens de speciale anti-Rusland zitting werden goedgekeurd. Meer dan de helft van de VN-lidstaten steunde het document niet. Daarvan onthielden 73 zich van stemming, en 12 namen niet deel aan de stemming. Wij zijn 13 staten dankbaar die samen met Rusland tegen het document hebben gestemd. Zij lieten zich leiden door het concept van rechtvaardigheid en hielden vast aan hun recht op de keuze van soevereine ontwikkeling.

Een overweldigende meerderheid van degenen die het anti-Russische document hebben gesteund, zal de werking van de door hen gelanceerde mechanismen op geen enkele wijze kunnen beïnvloeden. Zij moeten zich nog realiseren dat de activa waarvan zij de illegale toe-eigening probeerden goed te keuren, niet zullen worden gebruikt voor de behoeften van de gewone Oekraïners, maar zullen dienen voor de financiering van nieuwe wapenleveranties of die welke reeds zijn aangekomen om het bloedvergieten voort te zetten en het aantal slachtoffers tijdens de vijandelijkheden in Oekraïne te verhogen.

Wij hebben grote waardering voor het standpunt van de lidstaten van de Groep Vrienden ter verdediging van het Handvest van de Verenigde Naties, die het document niet hebben gesteund en erop hebben aangedrongen om in afwachting van het definitieve besluit een discussie te voeren in de Algemene Vergadering van de VN, ondanks de oorspronkelijke plannen van de opstellers ervan. Ook de toenemende terughoudendheid van de lidstaten van de niet-gebonden beweging om voor dergelijke verfoeilijke initiatieven te stemmen verdient alle respect.

De 11e bijzondere spoedzitting van de Algemene Vergadering van de VN is een sprekend voorbeeld van het westerse dogma dat de op regels gebaseerde orde heet, waarbij de regels afhankelijk van de situatie kunnen worden gewijzigd, maar altijd in het belang van een bepaalde groep landen. De ontwikkelingen in en rond Oekraïne zijn het directe gevolg van dit onverantwoordelijke beleid. Het enige wat aanvaardbaar is, is de totstandbrenging van een werkelijk multipolair systeem dat gebaseerd is op de onvoorwaardelijke eerbiediging van het VN-Handvest door alle partijen.