Bron: Vladimir Platov
journal-neo 12 juli 2022

Zoals herhaaldelijk door vele media is opgemerkt, hebben de Verenigde Staten de wereld al lang laten zien dat zij de internationale normen aan hun laars lappen en bereid zijn om waar ook ter wereld oorlog te voeren met massavernietigingswapens.

Dit feit werd verder gedocumenteerd tijdens de Russische speciale operatie in Oekraïne, die ertoe leidde dat het Russische ministerie van Defensie meerdere bewijsstukken en getuigenissen in handen kreeg van gevangengenomen Oekraïense en buitenlandse “specialisten” die betrokken waren bij de criminele activiteiten van geheime biologische laboratoria van de VS in Oekraïne.

Zo kwam men te weten dat Washington voorbereidingen trof om in het Mechnikov Anti-Plague Research Institute in Odessa een studie uit te voeren naar de diagnose van zeer gevaarlijke ziekteverwekkers, waaronder het Ebola-virus. Opmerkelijk is dat de ziekte niet endemisch is en nooit in Oekraïne is gemeld. Dit doet terecht de vraag rijzen naar de noodzaak van dergelijk onderzoek en het ware doel ervan, dat door de Verenigde Staten met name op Oekraïens grondgebied wordt uitgevoerd.

Bovendien hebben door het Amerikaanse leger gecontroleerde biologische laboratoria in Oekraïne blijkbaar virussen bestudeerd die door muggen kunnen worden overgebracht, waaronder virussen die knokkelkoorts verspreiden, met de bedoeling biologische wapens te ontwikkelen. Het verklaarde doel van dit “project” was virussen te bestuderen die Aedes-muggen kunnen infecteren. Als resultaat van reeds verrichte werkzaamheden op dit gebied werd het viruspreparaat naar de VS overgebracht voor verder aërobiologisch onderzoek. De belangstelling van het Pentagon voor dragers van vector-overdraagbare ziekten en het bouwen van biowapens met dit in het achterhoofd komt voort uit het feit dat er tijdens de laatste grote uitbraak van gele koorts in Afrika in 2013 170.000 gevallen van ernstige ziekte waren, waarvan 60.000 met de dood eindigden. Opmerkelijk is dat zich in de jaren zeventig en tachtig in Cuba opzettelijke uitbraken hebben voorgedaan van knokkelkoortsvirus dat werd overgebracht door Aedes-muggen (dezelfde als die in Oekraïne zijn bestudeerd). Het gebruik van Aedes-muggen, zoals die welke door het Amerikaanse leger in Oekraïne zijn gebruikt, als biologische wapens is eerder gedocumenteerd in een rechtszaak door Cubaanse burgers tegen de Amerikaanse regering en is voorgelegd aan de staten die partij zijn bij het Verdrag inzake biologische wapens.

Militaire microbiologen uit de VS, en met hen uit Duitsland, hebben ook interesse getoond in de Oekraïne om door teken overgebrachte ziekten te bestuderen, waarvan het onderzoek werd gefinancierd door het Defense Threat Reduction Agency (DTRA) als onderdeel van de projecten UP-1, UP-8. Teken werden hoofdzakelijk verzameld in de zuidoostelijke regio’s van Oekraïne, waar zich natuurlijke reservoirs bevinden van ziekten die kenmerkend zijn voor de Russische Federatie, die in de doctrine van het Pentagon officieel wordt genoemd als een belangrijke vijand van de Verenigde Staten. Een afzonderlijk project betreffende ixodide teken, die overbrengers zijn van een aantal zeer gevaarlijke ziekten (tularemie, West-Nijlkoorts, Congo-Crimeaanse koorts), is uitgevoerd door de Universiteit van Texas.

De samenwerking tussen Amerikaanse en Duitse militaire microbiologen op dit gebied was duidelijk niet incidenteel of sporadisch. Uit documenten die tijdens de speciale operatie in Oekraïne zijn verkregen, is gebleken dat een aantal geheime Pentagon-projecten voor het testen van biologische wapens in Oekraïne werden uitgevoerd in opdracht van de Centrale Medische en Gezondheidsdienst van de Duitse strijdkrachten (Bundeswehr). Daarbij werd bijzondere aandacht besteed aan studies van dodelijke gevallen van besmetting met Congo-Krimeaanse koorts, waarbij demografische, epidemiologische en klinische gegevens werden samengevat.

Hieruit blijkt dat Oekraïne en andere post-Sovjetstaten reeds een proeftuin voor biologische wapens zijn geworden, niet alleen voor de VS, maar ook voor hun NAVO-bondgenoten. In de eerste plaats Duitsland, zo wees het Russische ministerie van Defensie in zijn Telegram-kanaal. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er een aantal projecten zijn uitgevoerd ten behoeve van de Centrale Medische en Gezondheidsdienst van de Duitse strijdkrachten.

Zoals blijkt uit het TAP-gecodeerde rapport van Black&Veatch en Metabiota aan het Pentagon, hebben daarnaast de Amerikaanse militaire en inlichtingendiensten in Oekraïne verre van vreedzame programma’s uitgevoerd met betrekking tot economisch belangrijke quarantaine-infecties, codenaam UP. Dergelijke infecties, die schade kunnen toebrengen aan de landbouw van afzonderlijke landen en hele regio’s, zijn het voornaamste aandachtspunt geweest van deze projecten. Daartoe behoren kwade droes (een besmettelijke zoönotische, hoofdzakelijk chronische infectieziekte die wordt veroorzaakt door de bacterie Burkholderia mallei), Afrikaanse varkenspest, klassieke varkenspest, hoogpathogene aviaire influenza en de ziekte van Newcastle. De Afrikaanse varkenspest was dus van bijzonder belang voor de Amerikaanse militaire biologen en het was deze ziekteverwekker die centraal stond in twee projecten. Zo had het TAP-3-project betrekking op het bestuderen van de verspreiding van de AVP-pathogeen via wilde dieren, waarbij de migratieroutes van wilde zwijnen door Oekraïne werden onderzocht. Het TAP-6 project heeft dit proces reeds opgeschaald naar Oosteuropese landen. Volgens documenten die zijn verkregen van biologische laboratoria in de VS, is de studie van de populatie van vectoren van gevaarlijke ziekten uitgevoerd door medewerkers van het Institute of New Pathogens van de Universiteit van Florida in de regio’s Volyn, Rivne, Zhytomyr en Chernihiv in Oekraïne, evenals in de gebieden die grenzen aan Wit-Rusland en Rusland. In dit verband is het opmerkelijk dat de situatie met betrekking tot Afrikaanse varkenspest de afgelopen jaren in de Oost-Europese landen is verslechterd: sinds 2014 zijn er volgens het Internationaal Bureau voor besmettelijke veeziekten uitbraken gemeld in Letland (4 021 gevallen), Estland (3 814 gevallen), Litouwen (4 201 gevallen) en Polen (er zijn meer dan 13 000 gevallen van AVP gemeld en de landbouwverliezen als gevolg van de ziekte bedragen meer dan 2,4 miljard euro).

Uit informatie die is verkregen tijdens de speciale operatie in Oekraïne blijkt dat Amerikaanse tests op gevaarlijke ziekten zijn uitgevoerd op Oekraïense militairen, die als vrijwilligers waren ingeschakeld bij experimenten om de verdraagbaarheid van gevaarlijke ziekten te beoordelen. Ook de gezondheidstoestand van Oekraïense militairen die vrijwillig de wapens hebben neergelegd, getuigt hiervan: 33% van de ondervraagden had hepatitis A gehad, meer dan 4% had koorts met niersyndroom en 20% had West-Nijlkoorts. Deze cijfers liggen ver boven het statistisch gemiddelde. Het Russische ministerie van Defensie merkte ook op dat zeer actieve neuromodulatoren waren getest op kwetsbare Oekraïense burgers, waardoor onomkeerbare schade aan het centrale zenuwstelsel werd toegebracht.

Deze criminele activiteiten van de VS in Oekraïne werden grotendeels mogelijk gemaakt doordat Oekraïne geen wetten had om gevaarlijke ziekteverwekkers onder controle te houden en het land tekortkomingen vertoonde op het gebied van de bioveiligheid, waardoor het onmogelijk was om doeltreffend te reageren op noodsituaties. En dit wordt bevestigd door het Amerikaanse rapport over de activiteiten van het Defense Threat Reduction Agency (DTRA) van 2005 tot 2016, dat beschikbaar kwam tijdens de speciale militaire operatie van Rusland. Het rapport richt zich op de niet-naleving van de bioveiligheidsvoorschriften voor het werk en de opslag van microbiële collecties. De activiteiten van DTRA in Oekraïne krijgen een positieve evaluatie, omdat de VS een microbiële collectie hebben kunnen uitvoeren, biologische situatiebeoordelingen hebben kunnen organiseren en projecten hebben kunnen uitvoeren om bijzonder gevaarlijke en economisch belangrijke infecties te bestuderen die een verslechterende (veranderende) epidemiologische situatie zouden kunnen veroorzaken. In het verslag wordt gewezen op de wenselijkheid om dergelijke werkzaamheden voor het Pentagon, die sinds 2005 meer dan 250 miljoen dollar hebben gekost, voort te zetten. In de bijlage bij het document worden ook sponsors en uitvoerders genoemd van “onderzoeksprogramma’s” in Oekraïne die niets te maken hebben met bioveiligheidsvraagstukken, met name de Soros Foundation.

Dit bewijsmateriaal verklaart de objectiviteit en de noodzaak van het besluit van de Russische onderzoekscommissie om een onderzoek in te stellen naar de rol van de Verenigde Staten in de onmenselijke experimenten die vertegenwoordigers van de Verenigde Staten hebben uitgevoerd in de biologische laboratoria in Oekraïne.

Vladimir Platov is een deskundige op het gebied van het Midden-Oosten.