Bron: anti-spiegel 1 september 2022 ~~~


*** Voorwoord van openbaararchief: De geschiedenis heeft duidelijk gemaakt dat vele complotten niet in de fantasieen van zgn ‘complotdenkers’ maar in de vergaand bizarre strategieen van samenzweerders ontwikkeld zijn. Of zoals President Franklin D. Roosevelt in een van zijn beroemde quotes stelde:

In politics, nothing happens by accident. If it happens, you can bet it was planned that way.

Maar toch……. Het bestaan van een document zoals dat hieronder beschreven en volledig (vertaald) weergegeven wordt lijkt vooralsnog te bizar om waar te zijn. De vele aspecten van de onvermijdelijke ondergang van Europa (om de ondergang van de VS te voorkomen) zouden voorafgaand aan de russische militaire reactie van 24 februari, tot in de laatste details door de voor de hand liggende denktank RAND corporation uitgewerkt zijn en opgesteld in hun rapport aan de WHCS, ANSA, State Department, CIA, NSA, DNC, waarvan de samenvatting gelekt zou zijn.

Vooralsnog zou het evengoed een kort geleden situatiebeschrijving kunnen zijn, gepresenteerd als een geniale studie en overwogen raadgeving vooraf.

Het neemt niet weg dat het als analyse (vooraf of achteraf geschreven) enorm treffend is voor de huidige situatie en de verwachte voortzetting daarvan, zodat we vandaag besloten hebben het artikel, en de evt updates ervan, hier met bronvermeldingen in het openbaararchief te plaatsen.

De eerste update, van vandaag, ziet u reeds hieronder geplaatst. Het geeft ons nog niet genoeg redenen om de hierboven gestelde vraagtekens over betrouwbaarheid weg te nemen ***


Met de hulp van de Groenen: de VS zijn van plan de Duitse economie te vernietigen

Door: Thomas Röper anti-spiegel 1 september 2022 ~~~

Dat de VS de Duitse economie wil vernietigen wordt beschouwd als een complottheorie en Russische propaganda, maar het is duidelijk. Nu bevestigt een zeer interessant document dit.

Niemand kan ontkennen dat de anti-Russische sancties de Duitse – en uiteindelijk de Europese – economie vernietigen. De explosie van de energieprijzen maakt hele sectoren van de economie onrendabel en zal ofwel leiden tot een massale golf van faillissementen van hele industrieën of tot hun onmiddellijke migratie naar landen buiten de EU. Dat is niet meer te voorkomen, want gas kost in Europa nu het tienvoudige van anderhalf jaar geleden en ook de elektriciteitsprijzen in Duitsland zijn met meer dan 1000 procent gestegen.

De geopolitieke situatie

De anti-Russische sancties doen de EU meer pijn dan Rusland, en het is bijzonder opmerkelijk dat de VS alleen anti-Russische sancties hebben opgelegd die hen nauwelijks pijn doen. Terwijl de EU namens de VS economische zelfmoord pleegt, houden de VS zich in en heffen zij zelfs de sancties op wanneer zij beseffen dat deze hen ernstige schade kunnen berokkenen, hetgeen in de EU ondenkbaar is.

Dat het al honderd jaar een van de belangrijkste geopolitieke doelen van de VS is om Rusland en Duitsland permanent van elkaar te scheiden, is onder geopolitieke analisten algemeen bekend en wordt ook in de VS openlijk gezegd, alleen de Duitse “kwaliteitsmedia” vinden het niet nodig hun lezers hierover te informeren. De angst van Amerikaanse geostrategen is dat een combinatie van Duitse technologie en Russische mankracht en minerale rijkdommen een einde zou maken aan de wereldwijde dominantie van de VS.

Aangezien de VS momenteel verzwakt zijn, vrezen zij dat zij een dergelijke fusie van Duitsland en Rusland niet voor altijd zullen kunnen voorkomen. Daarom ligt het vanuit Amerikaans oogpunt voor de hand – geopolitiek is immers cynisch – de Duitse economie te vernietigen voordat het niet meer mogelijk is te voorkomen dat Duitsland en Rusland hun krachten bundelen. Een vernietigde Duitse economie zou het gevaar voor de VS afwenden.

En dat is precies wat we zien.

Een interessant document

Helaas moet ik weer iets doen wat ik niet graag doe, namelijk verslag uitbrengen over informatie van een niet nader genoemde bron. Dat deed ik een paar dagen geleden al, toen het ging over de film die Chodorkovski financiert, waarin Merkel de schuld krijgt van de huidige gas- en energiecrisis en dus van de inflatie en de komende ineenstorting van de economie, om de aandacht af te leiden van de verantwoordelijkheid van de huidige regeringen. Overigens is deze informatie nu waar gebleken, want de eerste informatie over de film is opgedoken op het net en hij zou in de komende dagen in première moeten gaan op een filmfestival. Ik zal hierover apart verslag uitbrengen.

Nu is mij een document toegezonden, opnieuw omdat een (andere) collega mijn beoordeling ervan vanuit geopolitiek oogpunt wilde horen. Ik kan de authenticiteit van het document niet verifiëren, maar het zou op 25 januari 2022 naar Amerikaanse overheidsinstanties zijn gestuurd en door iemand zijn uitgelekt. Het document is getiteld “Duitsland verzwakken, de VS versterken” en het is een korte geopolitieke en economische analyse met suggesties over hoe de Duitse economie kan worden verzwakt in geval van Russische deelname aan de Oekraïense oorlog in de Donbass om de Amerikaanse economie te stabiliseren of zelfs te versterken. Het document is een – in mijn ogen – zeer professionele analyse van de huidige situatie.

Nu zijn er twee mogelijkheden: Ten eerste, het document is echt, in welk geval het een sensatie zou zijn omdat het al in januari werd geschreven. Ten tweede is het document niet uitgelekt uit kringen van de Amerikaanse regering, maar is het geschreven door iemand anders (op een later tijdstip). In dat geval zou het gaan om een zeer nauwkeurige analyse van de huidige situatie, zoals men die gewoonlijk aantreft op portaalsites van professionele denktanks die in dit onderwerp gespecialiseerd zijn, zoals het RAND-Corperation. De structuur, stijl en formuleringen ervan klinken ook als wat ik ken uit openbare documenten van transatlantische Amerikaanse denktanks.

Ik heb het document vertaald omdat het in ieder geval het lezen waard is, ook al zou het ” slechts ” een zeer professionele analyse zijn. Maar als het inderdaad een uitgelekt document is van Amerikaanse overheidsinstanties, zou het nog interessanter zijn.

Ter herinnering: de VS hebben de Russische militaire operatie in Oekraïne uitgelokt en lang van tevoren voorbereid, waarvan de details hier te vinden zijn. Vooral de Amerikaanse Lend-Lease Act, waarmee de VS Oekraïne nu van wapens voorziet “tegen de Russische invasie”, is daar een duidelijk bewijs van, want die werd al op 19 januari 2022 in het Congres geïntroduceerd, meer dan een maand voordat de Russische interventie begon.

Voor mij is dit een aanwijzing dat het document echt zou kunnen zijn, want in januari 2022, toen de VS wisten dat Rusland geen andere keuze had dan militair in te grijpen in Oekraïne, moeten geostrategen in Washington overuren hebben gemaakt om de gevolgen in te schatten en Amerikaanse reacties voor te bereiden. Het document is – ik herinner u eraan – gedateerd op 25 januari, wat precies past bij dit scenario.

Daarom heb ik het document vertaald en op sommige plaatsen uitleg toegevoegd voor een beter begrip voor degenen die niet zo goed thuis zijn in de geopolitiek. Ik herinner u eraan om bij het lezen in gedachten te houden: Als het document echt is, is het zeven maanden geleden geschreven, een maand voordat de Russische interventie in Oekraïne begon.

Begin van de vertaling:

“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““
Januari 2022

Vertrouwelijk

Distributie: WHCS, ANSA, State Department, CIA, NSA, DNC

Samenvatting

Duitsland verzwakken, de VS versterken

De huidige toestand van de Amerikaanse economie is niet zodanig dat zij kan functioneren zonder financiële en materiële steun van buitenaf. Het kwantitatieve versoepelingsbeleid waartoe de Fed in de afgelopen jaren regelmatig zijn toevlucht heeft genomen, en de ongecontroleerde uitgifte van contant geld tijdens de Covid lockdowns van 2020 en 2021 hebben geleid tot een sterke toename van de buitenlandse schuld en een toename van het aanbod van dollars.

De aanhoudende verslechtering van de economie zal hoogstwaarschijnlijk leiden tot een verlies van de positie van de Democratische Partij in het Congres en de Senaat bij de komende verkiezingen in november 2022. Impeachmentprocedures tegen de president kunnen onder deze omstandigheden niet worden uitgesloten en moeten tot elke prijs worden vermeden.

Er moeten dringend middelen naar de nationale economie stromen, vooral naar het banksysteem. Alleen Europese landen die aan EU- en NAVO-verplichtingen gebonden zijn, zullen die kunnen leveren zonder aanzienlijke militaire en politieke kosten voor ons.

Het belangrijkste obstakel hiervoor is de groeiende onafhankelijkheid van Duitsland. Hoewel het nog steeds een land met beperkte soevereiniteit is, is het al tientallen jaren bezig deze beperkingen op te heffen en een volledig onafhankelijke staat te worden. Deze beweging is langzaam en voorzichtig, maar gestaag. Extrapolatie laat zien dat het uiteindelijke doel wellicht pas over enkele decennia wordt bereikt. Als de sociale en economische problemen in de Verenigde Staten echter escaleren, zou het tempo aanzienlijk kunnen toenemen.

Een andere factor die bijdraagt tot de economische onafhankelijkheid van Duitsland is Brexit. Nu het VK de EU-structuren heeft verlaten, hebben wij een belangrijke kans verloren om de onderhandelingen over intergouvernementele besluiten te beïnvloeden.

Het is de bangheid voor onze negatieve reactie die het relatief trage tempo van deze veranderingen bepaalt. Als we op een dag Europa verlaten, is er een goede kans dat Duitsland en Frankrijk een volledige politieke consensus bereiken. Dan zouden Italië en andere landen van het oude Europa – met name de voormalige EGKS-leden – onder bepaalde voorwaarden kunnen toetreden. Groot-Brittannië, dat momenteel geen lid is van de Europese Unie, zal de druk van het Frans-Duitse duo niet alleen kunnen weerstaan. Als dit scenario zich voordoet, wordt Europa niet alleen een economische maar ook een politieke concurrent van de Verenigde Staten.

Wanneer de VS bovendien enige tijd met binnenlandse problemen te kampen heeft, zal het oude Europa zich beter kunnen weren tegen de invloed van de op Amerika georiënteerde Oosteuropese landen.

Zwakke punten in de Duitse en EU-economie

Een toename van de stroom van middelen van Europa naar de VS kan worden verwacht als Duitsland in een gecontroleerde economische crisis terechtkomt. Het tempo van de economische ontwikkeling in de EU hangt vrijwel zonder alternatief af van de toestand van de Duitse economie. Het is Duitsland dat de zwaarste uitgaven voor de armere EU-leden draagt.

Het huidige Duitse economische model berust op twee pijlers. Het betreft de onbeperkte toegang tot goedkope Russische energiebronnen en tot goedkope Franse elektriciteit, dankzij de exploitatie van kerncentrales. Het belang van de eerste factor is veel groter. Een onderbreking van de Russische bevoorrading zou wel eens een systeemcrisis kunnen veroorzaken die verwoestend zou zijn voor de Duitse economie en indirect voor de hele Europese Unie.

Ook de Franse energiesector zou binnenkort in grote problemen kunnen komen. De te verwachten stopzetting van de door Rusland gecontroleerde splijtstofleveringen, gecombineerd met de onstabiele situatie in de Sahel, zou de Franse energiesector kritisch afhankelijk maken van Australische en Canadese brandstof. In het kader van de oprichting van AUCUS ontstaan nieuwe mogelijkheden om druk uit te oefenen. Deze kwestie valt echter buiten het bestek van dit verslag.

*** Opmerking van Thomas R.: Ik zie dit onderwerp momenteel vaak terug in artikelen van analisten, omdat Rusland bijna 50 procent van de wereldmarkt voor reactorbrandstofstaven in handen heeft. Daarom bespreken analisten de vraag hoe Franse en Amerikaanse kerncentrales in de toekomst zullen draaien als Rusland stopt met exporteren. In dit verband zijn de ontwikkelingen in Mali die momenteel het nieuws halen van belang, omdat het daar helemaal niet gaat om de strijd tegen eventuele terroristen, maar om het veiligstellen van de uraniumleveranties aan Frankrijk, die in gevaar zouden kunnen komen bij een terugtrekking van Duitse en Franse troepen, details zijn hier te vinden. Daarom is AUKUS zeer belangrijk, want de nieuwe alliantie is een ander machtsinstrument van de VS om zijn invloed uit te breiden naar Australië ***.

Een gecontroleerde crisis

Door de beperkingen van de coalitie heeft de Duitse leiding de situatie in het land niet volledig onder controle. Dankzij onze nauwkeurige acties was het mogelijk de ingebruikneming van de Nord Stream 2 pijpleiding te voorkomen, ondanks het verzet van lobbyisten uit de staal- en chemische industrie. De dramatische verslechtering van de levensstandaard zou de Duitse leiders er echter toe kunnen brengen hun beleid te herzien en terug te keren naar het idee van Europese soevereiniteit en strategische autonomie.

De enige haalbare manier om de afwijzing van Russische energieleveranties door Duitsland te garanderen, is door beide partijen bij het militaire conflict in Oekraïne te betrekken. Onze voortdurende acties in dat land zullen onvermijdelijk leiden tot een Russische militaire reactie. Natuurlijk zullen de Russen de massale druk van het Oekraïense leger op de niet-erkende Donbass-republieken niet onbeantwoord kunnen laten. Dit zou het mogelijk maken Rusland tot agressor te verklaren en het hele pakket eerder voorbereide sancties tegen het land toe te passen.

*** Opmerking van Thomas R.: Het feit dat de sancties lang van tevoren waren voorbereid, werd later door kanselier Scholz meerdere malen publiekelijk verklaard.***

Poetin van zijn kant zou kunnen besluiten beperkte tegensancties op te leggen – vooral tegen Russische energieleveringen aan Europa. De schade voor de EU-landen zal dus redelijk vergelijkbaar zijn met die voor de Russen, en in sommige landen – met name Duitsland – zelfs hoger.

Voorwaarde voor Duitsland om in deze val te lopen is de leidende rol van de groene partijen en ideologie in Europa. De Duitse Groenen zijn een sterk dogmatische, zo niet fanatieke beweging, wat het vrij gemakkelijk maakt hen economische argumenten te laten negeren. In dit opzicht overtreffen de Duitse Groenen hun tegenhangers in de rest van Europa. De persoonlijke kwaliteiten en het gebrek aan professionalisme van hun leiders – Annalena Baerbock en Robert Habeck in het bijzonder – doen vermoeden dat het voor hen vrijwel onmogelijk is hun eigen fouten tijdig toe te geven.

Het zal dus voldoende zijn om het mediabeeld van Poetins agressieve oorlog in korte tijd te vormen om de Groenen te veranderen in fervente en harde voorstanders van sancties, in een “oorlogspartij”. Op die manier kan de sanctieregeling zonder belemmeringen worden ingevoerd. Het gebrek aan professionalisme van de huidige leiders zal in de toekomst geen enkele terugslag toestaan, zelfs als de negatieve effecten van het gekozen beleid duidelijk genoeg worden. De partners in de Duitse regeringscoalitie zullen gewoon hun bondgenoten moeten volgen – tenminste totdat de last van de economische problemen groter is dan de angst om een regeringscrisis uit te lokken.

Maar zelfs als de SPD en de FDP bereid zijn het op te nemen tegen de Groenen, zal het vermogen van de volgende regering om de betrekkingen met Rusland snel genoeg te normaliseren merkbaar beperkt zijn. De betrokkenheid van Duitsland bij grootschalige wapen- en bewapeningsleveringen aan het Oekraïense leger zal onvermijdelijk een sterk gevoel van wantrouwen in Rusland teweegbrengen, waardoor het onderhandelingsproces nogal lang zal duren.

Indien oorlogsmisdaden en Russische agressie tegen Oekraïne bevestigd worden, zal de Duitse politieke leiding niet in staat zijn het veto van haar EU-partners tegen hulp aan Oekraïne en verscherpte sanctiepakketten te overwinnen. Dit zal zorgen voor een voldoende lange kloof in de samenwerking tussen Duitsland en Rusland, waardoor grote Duitse bedrijven niet meer kunnen concurreren.

Verwachte gevolgen

Een vermindering van de Russische energieleveringen – idealiter een volledige stopzetting ervan – zou rampzalige gevolgen hebben voor de Duitse industrie. De noodzaak om in de winter aanzienlijke hoeveelheden Russisch gas aan te wenden voor de verwarming van particuliere huishoudens en openbare voorzieningen zal de tekorten nog verergeren. Stilstand van industriële ondernemingen zal leiden tot tekorten aan onderdelen en reserveonderdelen voor de productie, tot het instorten van logistieke ketens en uiteindelijk tot een domino-effect. In de grootste bedrijven in de chemische, metaalverwerkende en machinebouwindustrie is een volledige stillegging waarschijnlijk, aangezien zij vrijwel geen reservecapaciteit hebben om het energieverbruik te verminderen. Dit zou kunnen leiden tot de sluiting van ondernemingen met een continue cyclus, wat hun ondergang zou betekenen.

***Opmerking van Thomas R.: Dit geldt bijvoorbeeld voor de staalindustrie, want zodra een oven volledig wordt stilgelegd, wordt hij vernietigd. Ovens moeten altijd op minimale belasting werken***.

De cumulatieve verliezen voor de Duitse economie kunnen slechts bij benadering worden geschat. Zelfs als de beperking van de Russische leveringen beperkt blijft tot 2022, zullen de gevolgen nog verschillende jaren duren en kunnen de totale verliezen oplopen tot 200 à 300 miljard euro. Dit zal niet alleen een verwoestende slag toebrengen aan de Duitse economie, maar de hele EU-economie zal onvermijdelijk instorten. We hebben het niet over een afname van de economische groei, maar over een langdurige recessie en een daling van het BBP in de materiële productie alleen van drie tot vier procent per jaar in de komende vijf tot zes jaar. Een dergelijke daling zal onvermijdelijk leiden tot paniek op de financiële markten en mogelijk tot een ineenstorting ervan.

De euro zal onvermijdelijk en hoogstwaarschijnlijk onherroepelijk onder de dollar zakken. Een sterke daling van de euro zal bijgevolg leiden tot de wereldwijde verkoop ervan. Het zal een giftige valuta worden en alle landen van de wereld zullen het aandeel ervan in hun deviezenreserves snel verminderen. Dit gat zal voornamelijk worden opgevuld met dollars en yuan.

Een ander onvermijdelijk gevolg van een langdurige economische recessie is een scherpe daling van de levensstandaard en een stijgende werkloosheid (alleen al in Duitsland tot 200.000 à 400.000), met als gevolg een uittocht van geschoolde werknemers en goed opgeleide jongeren. Er zijn letterlijk geen andere bestemmingen voor dergelijke migratie dan de Verenigde Staten. Uit andere EU-landen kan een iets kleinere, maar ook niet onbelangrijke stroom migranten worden verwacht.

Het onderzochte scenario zal dus zowel indirect als vrij direct bijdragen tot de versterking van de nationale begrotingssituatie. Op korte termijn zal het de trend van de dreigende economische recessie keren en bovendien de Amerikaanse samenleving consolideren door haar van onmiddellijke economische zorgen af te leiden. Dit zal op zijn beurt het electorale risico verminderen.

Op middellange termijn (4-5 jaar) zouden de cumulatieve voordelen van de kapitaalvlucht, de herschikking van de logistieke stromen en de verminderde concurrentie in sleutelsectoren kunnen oplopen tot zeven à negen biljoen dollar.Helaas zal China op middellange termijn waarschijnlijk ook van dit evoluerende scenario profiteren. Tegelijkertijd stelt de sterke politieke afhankelijkheid van Europa van de VS ons in staat eventuele toenaderingspogingen van afzonderlijke Europese staten tot China effectief te neutraliseren.

Einde van de vertaling

Vooral de opmerkingen over de Groenen en met name Baerbock en Habeck zijn interessant, omdat Baerbock net openlijk heeft gezegd (op 31 augustus) dat zij precies datgene wil uitvoeren wat in dit document wordt gevraagd. De details van Baerbocks verklaring, inclusief de link naar de video met haar verklaring, zijn hier te vinden.

Addendum

Een paar uur nadat ik dit artikel schreef, kreeg ik naast de “naakte” tekst ook het “origineel”, d.w.z. de kaftvellen, toegestuurd. Ik moest wel lachen, want het document was daadwerkelijk geschreven door de RAND Corporation. Ik heb zoveel van hun verslagen en studies gelezen dat ik hun stijl zelfs in een “naakte” tekst herken. Ik zinspeelde meteen op het vermoeden dat de RAND Corporation de auteur is in dit artikel.

Momenteel gebruikt de heer X zijn mogelijkheden om na te gaan of het document ook al ergens is gepubliceerd, bijvoorbeeld op de pagina’s van de Amerikaanse regering, hoewel het oorspronkelijk als “vertrouwelijk” was geclassificeerd. Ik zal het document de komende dagen nog eens doornemen.


UPDATE-1: Het originele document over de vernietiging van de Duitse economie door de Groenen

Door: Thomas Röper
anti-spiegel 14 september 2022 ~~~

Er is nieuws over het document waarin de RAND Corporation de vernietiging van de Duitse economie plande met de hulp van de Groenen.


Op 1 september bracht ik verslag uit over een document dat ik van een collega had gekregen om te beoordelen. Het was een samenvatting van een studie van de zeer invloedrijke RAND Corporation, die daarin stelde dat de economie en de politieke dominantie van de VS alleen kunnen worden gehandhaafd als er voldoende geldstromen van Europa naar de VS kunnen worden geleid en als de Duitse economie wordt vernietigd, zodat een eventuele toenadering van Duitsland en Rusland geen bedreiging voor de VS kan worden.

Het document

Het document is gedateerd op 25 januari 2022, dus het is geschreven een maand voordat de Russische interventie in Oekraïne begon. Het document voorspelde reeds de escalatie van het militaire conflict, waarbij de auteurs het wenselijk achtten Duitsland bij de komende militaire confrontatie met Rusland in Oekraïne te betrekken om de breuk tussen Rusland en Duitsland te verdiepen. Maar “alleen” Duitsland wapens leveren voor de Oekraïense oorlog tegen Rusland was ook zeer wenselijk omdat dit het Russische wantrouwen jegens Duitsland zou vergroten en een eventuele toenadering zou bemoeilijken.

De sleutel tot het succes van het plan waren de Groenen, Habeck en Baerbock werden met naam en toenaam genoemd:

“De voorwaarde voor Duitsland om in deze val te lopen is de leidende rol van de Groene partijen en ideologie in Europa. De Duitse Groenen zijn een sterk dogmatische, zo niet ijverige, beweging, wat het vrij gemakkelijk maakt hen economische argumenten te laten negeren. In dit opzicht overtreffen de Duitse Groenen hun tegenhangers in de rest van Europa. De persoonlijke kwaliteiten en het gebrek aan professionalisme van hun leiders – Annalena Baerbock en Robert Habeck voorop – doen vermoeden dat het voor hen bijna onmogelijk is hun eigen fouten tijdig toe te geven.”

Als het document echt is, vertrouwt men in de VS dus bewust op de ideologische waan en incompetentie van het groene “toppersoneel” om Duitsland beslissend te verzwakken. En je kunt zeggen wat je wilt, Baerbock en Habeck doen hun werk uitstekend, als je de vernietiging van de Duitse economie als doel hebt.

De vraag was of het document echt was. Daar ben ik nu van overtuigd, want een paar dagen na mijn artikel begonnen andere portals over het document te berichten. In sommige gevallen weet ik dat mijn publicatie hun bron was, in andere weet ik dat mijn verslag er niets mee te maken kan hebben. Dit suggereert dat het document inderdaad gelekt is door iemand in Washington en niet alleen aan mij en mijn bron ter beschikking is gesteld.

Mijn artikel met de vertaling van het document vindt u hier op deze webpagina.

Meer verslagen hierover

Ik heb de originele tekst van het document niet gepubliceerd, dus het portaal “Weltexpress” moet het van iemand anders hebben gekregen, want het portaal berichtte erover op 6 september en publiceerde ook foto’s van het document, die ik niet heb gepubliceerd, dus ze kunnen niet van mij zijn.

RT-DE heeft analyses ervan gepubliceerd op basis van mijn artikel, alsmede een artikel dat niet op mijn artikel is gebaseerd en waarin ook foto’s zijn gepubliceerd waaruit blijkt dat het door een andere bron naar de auteur is gelekt.

In het Engels zijn er ook veel publicaties die niet gebaseerd zijn op mijn verslag. Op 10 september stuurde ik het document echter door naar mijn Amerikaanse collega John Marc Dougan, die er op 12 september een livestream over deed en het document online plaatste. Dus u kunt het origineel nu hier zien.

Ik kan dus tenminste met zekerheid zeggen dat alle afbeeldingen van de Engelse tekst van het document die vóór 10 september zijn gepubliceerd, niet van mij afkomstig zijn. Iedereen die er vóór 10 september over schreef, kreeg het document via andere kanalen.

Een verduidelijking

Overigens waren er veel lezers die mij hierover schreven omdat zij op eigen houtje probeerden de authenticiteit van het document te verifiëren. Sommigen vertelden me dat het document echt was en stuurden me er links naar toe. Anderen zeiden dat ik een beetje dom was omdat het document niet alleen echt was, maar helemaal niet geheim of nieuw, maar al van 2019.

Bijna alle lezers die mij schreven maakten een fout: zij verwarden het huidige document met een studie van de RAND Corporation, dat reeds in 2019 werd gepubliceerd en de titel droeg “Uitbreiding van Rusland – concurreren vanaf een voordelige basis”. Ik heb jaren geleden over de studie bericht in een 20-delige serie, waarvan u het eerste deel hier kunt vinden.

Ik maak deze opmerking omdat ik een groot aantal e-mails heb ontvangen waarin lezers deze verwarring hebben gemaakt. Daarom wijs ik erop dat dit twee verschillende studies van de RAND Corporation zijn.

Ik raad iedereen aan mijn vertaling van het eigenlijke document aandachtig te lezen, omdat ik nu duidelijk geloof dat het echt is. Het spannende van het lezen van het document is dat het al op 25 januari is geschreven, wat nog maar eens aantoont hoe lang de VS al van plan zijn om Rusland in de Oekraïense val te lokken.

*** Opmerking: Lees ook de vele aanvulluingen en commentaren van lezers, onderaan de publicaties op Anti-Spiegel van 1 september en 14 september 2022 ***


Enkele eerder gepubliceerde artikelen van deze schrijver: