Bron: Persverklaring  
Zuidafrikaanse regering 29 december 2023 ~~~ 

Zuid-Afrika benadert het Internationaal Gerechtshof op grond van de Genocide Conventie met betrekking tot daden gepleegd door Israël in de context van haar aanvallen op Gaza

Zuid-Afrika is ernstig bezorgd over de benarde toestand van burgers die klem zitten in de huidige Israëlische aanvallen op de Gazastrook als gevolg van het willekeurige gebruik van geweld en de gedwongen verwijdering van inwoners. Bovendien zijn er voortdurende meldingen van internationale misdaden, zoals misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden, die worden gepleegd, evenals meldingen dat daden die voldoen aan de drempel van genocide of aanverwante misdaden, zoals gedefinieerd in het Verdrag inzake de voorkoming en de bestraffing van genocide van 1948, zijn gepleegd en mogelijk nog steeds worden gepleegd in de context van de voortdurende bloedbaden in Gaza.

Zuid-Afrika heeft herhaaldelijk verklaard dat het alle geweld en aanvallen tegen alle burgers, inclusief Israëli’s, veroordeelt. Bovendien heeft Zuid-Afrika voortdurend opgeroepen tot een onmiddellijk en permanent staakt-het-vuren en de hervatting van besprekingen die een einde zullen maken aan het geweld dat voortvloeit uit de voortdurende oorlogszuchtige bezetting van Palestina.

Als een staat die partij is bij het Verdrag inzake de voorkoming en bestraffing van genocide, is Zuid-Afrika verdragsmatig verplicht om te voorkomen dat genocide plaatsvindt.

Daarom heeft het kabinet in een speciale vergadering op 8 december 2023 opdracht gegeven om het Internationaal Gerechtshof in Den Haag te benaderen om een bevel te verkrijgen waarin Israël, dat ook een Staat is die Partij is, wordt opgedragen zich te onthouden van alle handelingen die genocide of daarmee samenhangende misdrijven onder het Verdrag kunnen vormen. Op 29 december 2023 is in dit verband bij het Hof een verzoekschrift ingediend waarin het Hof wordt verzocht met spoed te verklaren dat Israël zijn verplichtingen uit hoofde van het Genocideverdrag niet nakomt, alle handelingen en maatregelen die strijdig zijn met die verplichtingen onmiddellijk moet staken en een aantal daarmee samenhangende maatregelen moet nemen.

AFGEGEVEN DOOR HET DEPARTEMENT INTERNATIONALE BETREKKINGEN EN SAMENWERKING

OR Tambo Building
460 Soutpansberg Road
Rietondale
Pretoria
0084