Door Yanis Varoufakis, Project Syndicate
Popular Resistance 6 september 2022


De energiesector van de Europese Unie is een voorbeeld van wat marktfundamentalisme heeft gedaan met elektriciteitsnetwerken.

Met de stopzetting van goedkoop aardgas, betalen consumenten en bedrijven de prijs voor de omarming van een klungelige theorie door hun regeringen.

Athene, Griekenland – De wieken van de windturbines op de bergketen tegenover mijn raam draaien vandaag bijzonder energiek. De storm van afgelopen nacht is gaan liggen, maar de wind waait nog steeds en levert extra kilowatts aan het elektriciteitsnet tegen precies nul extra kosten (of marginale kosten, in de taal van de economen). Maar de mensen die worstelen om de eindjes aan elkaar te knopen tijdens een vreselijke kostencrisis moeten voor deze kilowatts betalen alsof ze zijn geproduceerd door het duurste vloeibaar aardgas dat vanuit Texas naar de kusten van Griekenland wordt vervoerd. Aan deze absurditeit, die tot ver buiten Griekenland en Europa heerst, moet een einde komen.

De absurditeit komt voort uit het waanidee dat staten een concurrerende, en dus efficiënte, elektriciteitsmarkt kunnen simuleren. Omdat er slechts één elektriciteitskabel onze huizen of bedrijven binnenkomt, zou het overlaten van zaken aan de markt leiden tot een perfect monopolie – een uitkomst die niemand wil. Maar regeringen besloten dat zij een concurrerende markt konden simuleren om de openbare nutsbedrijven te vervangen die vroeger de stroom produceerden en distribueerden. Dat kunnen ze niet.

De elektriciteitssector in de Europese Unie is een goed voorbeeld van wat het marktfundamentalisme met de elektriciteitsnetten over de hele wereld heeft gedaan. De EU verplichtte haar lidstaten het elektriciteitsnet af te splitsen van de elektriciteitscentrales en de centrales te privatiseren om nieuwe bedrijven op te richten, die met elkaar zouden concurreren om elektriciteit te leveren aan een nieuw bedrijf dat eigenaar was van het net. Dit bedrijf zou op zijn beurt zijn kabels verhuren aan een andere reeks bedrijven die de elektriciteit op groothandelsniveau zouden kopen en onderling zouden concurreren om de detailhandel van huizen en bedrijven. Concurrentie tussen producenten zou de groothandelsprijs tot een minimum beperken, terwijl concurrentie tussen detailhandelaars ervoor zou zorgen dat de eindverbruikers kunnen profiteren van lage prijzen en een dienstverlening van hoge kwaliteit.

Helaas kon niets van dit alles in theorie werken, laat staan in de praktijk.

De nagebootste markt werd geconfronteerd met tegenstrijdige vereisten: op elk moment een minimumhoeveelheid elektriciteit in het net garanderen en investeringen in groene energie kanaliseren. De door de marktfundamentalisten voorgestelde oplossing was tweeledig: een andere markt creëren voor vergunningen om broeikasgassen uit te stoten, en een prijsstelling op basis van de marginale kosten invoeren, wat betekent dat de groothandelsprijs van elke kilowatt gelijk moet zijn aan die van de duurste kilowatt.

De markt voor emissievergunningen was bedoeld om de elektriciteitsproducenten ertoe aan te zetten over te schakelen op minder vervuilende brandstoffen. In tegenstelling tot een vaste belasting zouden de kosten van het uitstoten van een ton kooldioxide door de markt worden bepaald. In theorie geldt dat hoe meer de industrie Above Photo: Sean Gallup / Getty Images.

De energiesector van de Europese Unie is een voorbeeld van wat marktfundamentalisme heeft gedaan met elektriciteitsnetwerken.afhankelijk was van verschrikkelijke brandstoffen zoals bruinkool, hoe groter de vraag naar de door de EU uitgegeven emissierechten. Dit zou de prijs opdrijven, waardoor de stimulans om over te schakelen op aardgas en, uiteindelijk, op hernieuwbare energiebronnen zou worden versterkt.

De prijsstelling op basis van de marginale kosten was bedoeld om een minimumniveau van elektriciteitsvoorziening te garanderen, door te voorkomen dat producenten met lage kosten de elektriciteitsbedrijven met hogere kosten zouden onderbieden. De prijzen zouden de producenten met lage kosten voldoende winst en redenen geven om te investeren in goedkopere, minder vervuilende energiebronnen.

Om te zien wat de regelgevers in gedachten hadden, kunnen we een hydro-elektrische centrale en een bruinkoolcentrale als voorbeeld nemen. De vaste kosten voor de bouw van de waterkrachtcentrale zijn hoog, maar de marginale kosten zijn nul: zodra het water de turbine laat draaien, kost de volgende kilowatt die de centrale produceert niets meer. De bruinkoolcentrale daarentegen is veel goedkoper om te bouwen, maar de marginale kosten zijn positief, als gevolg van de vaste hoeveelheid kostbare bruinkool per geproduceerde kilowatt.

Door de prijs van elke kilowatt die met waterkracht wordt geproduceerd vast te stellen op niet minder dan de marginale kosten van het produceren van een kilowatt met bruinkool, wilde de EU het waterkrachtbedrijf belonen met een vette winst, die, zo hoopten de regelgevers, zou worden geïnvesteerd in extra capaciteit voor hernieuwbare energie. Ondertussen zou de bruinkoolcentrale bijna geen winst maken (aangezien de prijs maar net de marginale kosten zou dekken) en een steeds hogere rekening krijgen voor de vergunningen die zij moest kopen om te mogen vervuilen.

Maar de realiteit was minder vergevingsgezind dan de theorie. Terwijl de pandemie de mondiale bevoorradingsketens teisterde, steeg de prijs van aardgas, om vervolgens te verdrievoudigen nadat Rusland Oekraïne was binnengevallen. Plotseling was de meest vervuilende brandstof (bruinkool) niet meer de duurste, wat motiveerde tot meer langetermijninvesteringen in fossiele brandstoffen en infrastructuur

De stijging van de aardgasprijzen heeft de endemische zwakheden blootgelegd die zich voordoen wanneer een gesimuleerde markt wordt geënt op een natuurlijk monopolie. We hebben het allemaal gezien: hoe gemakkelijk producenten konden samenspannen om de groothandelsprijs vast te stellen. Hoe hun obscene winsten, vooral uit hernieuwbare energiebronnen, de burgers tegen de groene omschakeling keerden. Hoe het gesimuleerde marktregime gemeenschappelijke aanbestedingen belemmerde die de energiekosten van armere landen zouden hebben verlicht. Hoe de kleinhandelsmarkt voor elektriciteit een casino werd met bedrijven die speculeerden op toekomstige elektriciteitsprijzen, profiteerden in de goede tijden en reddingsoperaties van de staat eisten wanneer hun weddenschap slecht uitpakte.

Het is tijd om nagebootste elektriciteitsmarkten af te bouwen. Wat we in plaats daarvan nodig hebben, zijn openbare energienetwerken waarin de elektriciteitsprijzen de gemiddelde kosten plus een kleine opslag vertegenwoordigen. We hebben een koolstofbelasting nodig, waarvan de opbrengsten de armere burgers moeten compenseren. We hebben een grootschalige Manhattan Project-achtige investering nodig in de groene technologieën van de toekomst (zoals groene waterstof en grootschalige offshore drijvende windmolenparken). En ten slotte hebben we lokale netwerken van bestaande hernieuwbare energiebronnen (zon, wind en batterijen) nodig die in gemeentelijk bezit zijn en die gemeenschappen tot eigenaars, beheerders en begunstigden maken van de energie die ze nodig hebben.

Topfoto: Sean Gallup / Getty Images.