Bron: Mazim qumsiyeh 
nieuwsbrief uit Bethlehem, 12 oktober 2023 ~~~

Iedereen moet vrijdag de straat opgaan, in elk land ter wereld, om genocide te stoppen en het internationaal recht en de mensenrechten terug te vorderen.

Mazim qumsiyeh’s nieuwsbrief uit Bethlehem, 12 oktober 2023

Iedereen moet vrijdag de straat opgaan, in elk land ter wereld om genocide te stoppen en het internationaal recht en de mensenrechten terug te vorderen. Sommige mensen zeggen dat mensenrechten al lang niet meer zou bestaan. Maar wat er nu gebeurt is echt spectaculair. 4000 ton bommen op 2,3 miljoen mensen gegooid, terwijl hun medicijnen, voedsel, water, elektriciteit en brandstoffen worden onthouden. Volgens de internationale wetgeving is dit op papier een oorlogsmisdaad en een misdaad tegen de menselijkheid en een schending van de Internationale Conventie over Genocide. Dit wordt gesteund door de VS, Engeland en Frankrijk.

Iedereen moet vrijdag de straat opgaan, op elk land op aarde, om het moorden voor de winst te stoppen. Israël is een van de grootste wapenexporteurs en haar elites profiteren rijkelijk van deze industrie (bedrijven zoals Elbit). De kolossale militaire mislukking die Israël leed door de ontsnapping van de gevangen mensen van Gaza uit de grootste openluchtgevangenis. Erin slagen om dit te overwinnen is slecht voor de zaken, een ramp voor de public relations. Daarom ging de zionistische lobby door het lint en slaagde er zelfs in de VS zover te krijgen een vliegdekschip te sturen en de Franse regering richtlijnen te laten uitvaardigen die het verbieden te spreken tegen de Israëlische apartheid of het gekoloniseerde volk te steunen in hun legitieme strijd voor vrijheid.

Iedereen moet vrijdag de straat opgaan, in elk land ter wereld, om de leugens en verdraaiingen aan te vechten

Sommige mensen zijn nog steeds gefocust op het symptoom en vroegen om gegevens/bronnen met betrekking tot de actie van Hamas in hun uitbraak uit het getto/concentratiekamp van Gaza (2,3 miljoen mensen waarvan de meesten vluchtelingen zijn). Ook al denk ik echt dat het gesprek ergens anders over zou moeten gaan (zoals waarom hebben we 75 jaar na de etnische zuivering nog steeds vluchtelingen in getto’s die niet naar huis mogen terugkeren), ga ik toch in op die details: Hier is een video die laat zien hoe Israëlische troepen schieten op militanten van Hamas met Israëlische feestgangers gevangen in kruisvuur, dus het is niet waar dat het schieten op feestgangers een slachting van ongewapende burgers was zoals ons verteld wordt door de Israëlische media voor dat specifieke incident

Grayzone onderzoekt herkomst van de dubieuze 40 baby’s gedood door Hamas, sommige onthoofd

Amerikaanse president Biden zei dat hij foto’s had gezien van wreedheden, waaronder onthoofdingen. Toen hij werd uitgedaagd om de foto’s te onthullen, zei de woordvoerder van het Witte Huis dat we niet over zulke dingen beschikten en dat we geen onafhankelijke verificatie hadden buiten wat de bekende leugenaar Netanyahu hen vertelde (zelfs 90% van de Israëli’s wantrouwt Netanyahu in een recent onderzoek). Hamas ontkende ten stelligste dat zijn strijders burgers als doelwit hadden bij deze inval.

Iedereen moet vrijdag de straat opgaan, in elk land op aarde, om de ontmenselijking en pogingen om mensen te demoniseren te stoppen. In Zuid-Afrika probeerden ze de strijd tegen apartheid te demoniseren door bepaalde acties van één of twee van de facties in die strijd uit te kiezen. Er werd apartheid opgelegd, maar het bereikte nooit dit niveau van vernietiging en ontmenselijking.

Je kunt echte of ingebeelde wreedheden van Hamas niet gebruiken om 15 miljoen Palestijnen die naar vrijheid verlangen te ontmenselijken.

Bezetters/onderdrukkers hebben geen recht op “zelfverdediging” en de internationale wet zegt dat onderdrukte mensen het recht hebben om zich te verzetten op de manier die zij kiezen.

Israëlische racistische koloniale bezetters proberen onderdrukking te verkopen door in te spelen op emoties en de voortdurende genocide in Gaza te rechtvaardigen, waar tot nu toe in zes dagen zo’n 500 kinderen zijn vermoord en hele wijken zijn platgebombardeerd en een half miljoen mensen hun buurt hebben verlaten. Israëlische leiders verklaren dit trots als een collectieve straf tegen een hele bevolking.

Zelfs hier in Bethlehem (grotendeels christelijk gebied) en andere getto’s op de Westelijke Jordaanoever wordt ons bewegingsvrijheid, vrijheid van onderwijs etc. ontzegd.

Hoe je ook over Hamas denkt, apartheid Israël doodde letterlijk 100 keer meer mensen (99% burgers) dan Hamas.

Iedereen moet vrijdag de straat opgaan, in elk land op aarde, om te zeggen dat we genocide nu kunnen en moeten stoppen. De zionisten zijn nu (aangemoedigd door Westerse steun) bezig met letterlijke genocide (het ontzeggen van voedsel, water, elektriciteit en het bombarderen van Gaza als nooit tevoren). Het zionisme had als doel een Joodse staat te stichten in een land dat voor 97% niet Joods was. De oorspronkelijke bevolking van Palestina moest etnisch gezuiverd worden. 8 miljoen van ons zijn dus vluchtelingen of ontheemden. Het demoniseren van ons gebeurde al eerder.

Er zijn al eerder bloedbaden aangericht (meer dan 120.000 doden). Maar tapijtbombardementen en het ontzeggen van voedsel, water en medicijnen op zo’n grote schaal is nog nooit eerder gedaan. Het doel is niets minder dan genocide. Iedereen moet vrijdag de straat op om in elk land op aarde aan te dringen op waarheid, onafhankelijk onderzoek en implementatie van internationaal recht.

De Palestijnen hebben altijd opgeroepen tot onafhankelijk onderzoek. In feite hebben alle mensenrechtenorganisaties Israël beschreven als een apartheidsstaat. We hebben ook opgeroepen tot internationale bescherming en het implementeren van alle relevante VN-resoluties, in het bijzonder de resolutie die oproept tot terugkeer van vluchtelingen naar huis.

Iedereen moet vrijdag de straat opgaan, in elk land ter wereld.

Een wereldwijde opstand is nu nodig – de toekomst van de mensheid staat op het spel.

Mazin Qumsiyeh, in het belegerde Bethlehem

Topfoto: Kinderen van Bethlehem in het Palestine Botanicle Garden Project


Everyone must get out to the streets Friday

Original English text of the 12 october Newsletter.

Everyone must get out to the streets Friday on every country on earth to stop genocide and reclaim internationa law and human rights International law and international system are ending to serve special interests.

Some people said it was ended long ago. But what is happening now is truly spectacular. 4000 tons of bombs dropped on 2.3 million people while denying them medicines, food, water, electricity and fuels. By the internationa law on paper this is a war rime and crime against humanity and is a violation of the International Convention on Genocide. This is what is supported by the US, Egland and France.

Everyone must get out to the streets Friday on every country on earth to stop killing for profits Israel is one of the biggest arms exporters and its elites profit handsomely from this industry (companies like Elbit). The colossal military failure Israel suffered from the breakout of the imprisoned people o Gaza out of the largest open air prison.. Succeeding in overcomng this is bad for business, a publuc relations disaster. That is why the Zionist lobby went crazy and managed to even get the US to send an aircraft carrier and the French government to issue directives prohibiting speech against Israeli apartheid or support the colonized people in their legitimate struggles for freedom.

Everyone must get out to the streets Friday on every country on earth to challenge the lies and the distortions

Some people are still focused on the symptom and asked for data/sources relating to Hamas action in their breaking out of the Ghetto/concentration camp of Gaza (2.3 million people most of them refugees). Even though I really think the conversation should be steered elsewhere (like why do we still have refugees in Ghettos 75 years after ethnic cleansing and not allowed to return home), here goes:

Here is a video that shows Israeli forces firing at Hamas militants with Israeli party goers caught in cross fire so it is not true that shooting at party goers was a slaughter of unarmed civiliasn as told to us by the Israeli media for that particular incident

Grayzone investigates origin of the dubious 40 babies killed by hamas, some beheaded

US President Biden said he saw pictures of atrocities including beheadings. When challenged to reveal the pictures, White House spokesman said we had no such things and we do not have independent verification beyond what the known liar Netanyahu told them (even 90% of Israelis distrust Netanyahu in a latest survey). Hamas vehemently denied that its fighters targeted civilians in this incursion.

Everyone must get out to the streets Friday on every country on earth to stop the dehumanization and attempts to demonize people.

In South Africa they tried to demonize the struggle against apartheid by picking and choosing certain actions of one or two of the factions in that struggle. They imposed apartheid but it never reached this level of destruction and dehumanization.

You cannot use real or imagined Hamas atrocities to dehumanize 15 million Palestinian yearning for freedom.

Occupiers/oppressors do not have a right to “self-defense” and International law says oppressed people have a right to resist by the methods they choose. Israeli racist colonial settlers try to peddle oppression by playing on emotions and to justify the ongoing genocide in Gaza where some 500 children where murdered so far in six days and whole neighborhoods flattened and half a million left their neighborhoods being bombed. Israeli leaders proudlty explain this as collective punishment against a whole population.

Even here in Bethlehem (largely Christian area) and other ghettos left in the West Bank we are denied freedom of movement, freedom of education etc..

No matter how you/I think of Hamas, apartheid Israel killed literally 100 times more people (99% civilian) than Hamas. Everyone must get out to the streets Friday on every country on earth to say we can and must stop genocide now. The Zionists now (egged on by Western support) are engaged in literal genocide (denying food, water, electricity and carper bvombing Gaza like never before). Zionism aimed to create a Jewish state in a land that was 97% not Jewish. The native people of Palestine were to be ethnically cleansed. 8 million of us are thus refugees or displaced people. Demonizing us was done before. Massacres were committed before (over 120,000 killed). But carpet bombing and denying food, water and medicines on such large scale has never been done before. Its aim is nothing less than genocide.

Everyone must get out to the streets Friday on every country on earth to insist on truth, independent investigations, and implementation of international law Palestinians have always called for independent investigation.

In fact all human rights organizations described Israel as an apartheid state. We also called for international protection and implementing all relevant UN resolutions especially the one calling for refugees to return home.

Everyone must get out to the streets Friday on every country on earth A global uprising is needed now—The future of humanity is at stake. Mazin Qumsiyeh in besieged Bethlehem

Feature image: Kids from Bethlehem in the Palestine Botanicle Garden Project

Mazin Qumsiyeh in besieged Bethlehem

HumanRights newsletter: http://lists.qumsiyeh.org/listinfo/humanrights