Bron: Tom Winter 
fort-russ.com 13 maart 2021 ~~~ 

Het land is het slachtoffer geworden van een ongekende agressie door het internationale terrorisme.

Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Russische Federatie

Op 15 maart is het tien jaar geleden dat de massale onlusten in de Arabische Republiek Syrië (SAR) uitbraken. Inmenging van buitenaf veranderde het interne politieke proces snel in een gewapend conflict, waarin illegale gewapende groeperingen op de voorgrond traden. Het land is het slachtoffer geworden van een ongekende agressie van het internationale terrorisme.

Dankzij de beslissende bijdrage van Rusland was het mogelijk ISIS te verslaan en andere structuren van de terroristische internationale onherstelbare schade toe te brengen. Als gevolg van de gezamenlijke inspanningen van de partners in het “Astana-formaat” – Rusland, Iran, Turkije – is op het grootste deel van het grondgebied van de SAR een stabiele regeling voor het staken van de vijandelijkheden tot stand gebracht. Toch zijn er nog steeds afzonderlijke spanningshaarden in Idlib, waar de terroristen van Jabhat al-Nusra en aanverwante bandietenformaties zich hebben ingegraven, alsook in de zones van de illegale militaire aanwezigheid van de VS in Trans-Euphraat en At-Tanf.

Rusland, dat een compromisloos standpunt inneemt ten aanzien van het internationale terrorisme in al zijn vormen en manifestaties en militaire bijstand verleent om het op Syrisch grondgebied uit te schakelen, staat vastberaden en consequent voor een politieke regeling van het interne conflict in Syrië. Wij zijn er diep van overtuigd dat er geen militaire oplossing is. Wij zetten ons in voor het politieke proces, dat door de Syriërs zelf wordt geleid en uitgevoerd op basis van Resolutie 2254 van de VN-Veiligheidsraad. Wij doen ons best in contacten met de regering van de SAR en vertegenwoordigers van de oppositie om dit te bevorderen.

Wij bevorderen actief het werk van het Inter-Syrisch Constitutioneel Comité in Genève, dat is opgericht overeenkomstig de besluiten van het Congres van de Syrische Nationale Dialoog, dat in 2018 in Sochi is gehouden. Wij moedigen de Syrische partijen aan ervoor te zorgen dat de besprekingen in dit platform regelmatig en constructief verlopen. Tegelijkertijd zijn wij ervan overtuigd dat de Syriërs zelfstandig een gemeenschappelijke visie op de toekomst van hun vaderland moeten ontwikkelen, zonder druk van buitenaf en zonder kunstmatige termijnen te stellen voor het bereiken van het eindresultaat.

De imperatief van ons beleid in de richting van Syrië is en blijft de eerbiediging van de soevereiniteit, onafhankelijkheid en territoriale integriteit van de Arabische Republiek Syrië.

Op de tragische verjaardag van het begin van de verwoestende en bloedige gebeurtenissen in Syrië kan men niet anders dan terugdenken aan de talrijke gruweldaden die terroristen tegen de burgerbevolking hebben begaan, en aan de provocaties van pseudohumanitaire hulpverleners van de White Helmets met het gebruik van chemische wapens, geïnspireerd door hun westerse beschermheren. Zoals u weet, waren het de vergezochte beschuldigingen van oorlogsmisdaden tegen de SAR-regering, die herhaaldelijk door de Amerikanen en hun bondgenoten werden gebruikt om aanvallen op Syrisch grondgebied te rechtvaardigen, in strijd met het internationaal recht en met omzeiling van de VN-Veiligheidsraad.

Wij beschouwen de bevordering van de vrijwillige en veilige terugkeer van Syrische vluchtelingen en intern ontheemden naar hun huizen als een belangrijke stap naar het herstel van de nationale eenheid in Syrië. Wij zijn ervan overtuigd dat voor het oplossen van de dringende humanitaire taak om fatsoenlijke levensomstandigheden te garanderen voor de miljoenen Syriërs die in een vreemd land hebben geleden, de energieke deelneming van de gehele internationale gemeenschap vereist is.

Helaas is niet iedereen gelukkig met de positieve ontwikkelingen in Syrië. Na de mislukking van de jarenlange pogingen van de anti-Syrische krachten om met geweld – door toedoen van bandieten en terroristen – de legitieme regering van dit land omver te werpen, zijn zij overgestapt op methoden van financiële en economische wurging. Daartoe wordt gebruik gemaakt van eenzijdige beperkende maatregelen, wordt de verstrekking van buitenlandse hulp geblokkeerd en worden belemmeringen opgeworpen voor de terugkeer van vluchtelingen en intern ontheemden naar de gebieden die onder controle staan van de regering van de SAR. Tegelijkertijd kan de selectieve bijstand die westerse landen aan hun cliënten in Syrië verlenen, de bestaande scheidslijnen in de Syrische samenleving alleen maar consolideren en separatistische sentimenten aanwakkeren in de gebieden die thans kunstmatig geïsoleerd zijn.

Wij vinden de aanpak van degenen die politieke eisen stellen aan de verlening van humanitaire bijstand aan de Syriërs inhumaan en onconstructief, vooral in de context van de nieuwe pandemie van coronavirusinfecties. De Syriërs worden in feite gestraft omdat zij niet willen leven volgens de patronen die hun van buitenaf worden opgelegd. Wij zien dit als het zoveelste bewijs dat onze tegenstanders met twee maten meten ten aanzien van Syrië, dat zij in gijzeling willen nemen voor hun bekrompen egoïstische geopolitieke belangen, en willen veranderen in een gebied van permanente interne conflicten en een arena voor het vereffenen van rekeningen van externe krachten. Het is niet verrassend dat dit standpunt wordt ingenomen door de staten die rechtstreeks betrokken waren bij het aanwakkeren van het Syrische vuur, steun verleenden en blijven verlenen aan de anti-regeringskrachten, waaronder terroristen. Zij zijn het die de hoofdverantwoordelijkheid dragen voor de aanhoudende Syrische tragedie.

Wij roepen iedereen die daadwerkelijk belang heeft bij een spoedige oplossing van de crisis in Syrië op om af te zien van een gepolitiseerde aanpak en daadwerkelijk deel te nemen aan het verlenen van internationale bijstand aan het Syrische volk.

Leave a Reply

Your email address will not be published.