Bron: MoonofAlabama 14 January 2020 ~~~ 

De Europese poedels die de nucleaire deal met Iran hebben ondertekend – Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland (de EU3) – hebben van de regering Trump de opdracht gekregen om de overeenkomst te beëindigen. Vandaag zijn ze begonnen met het proces om dit te doen. De andere mede-ondertekenaars, Rusland, China en Iran, blijven de deal steunen.

Ondanks dat het beweerde de nucleaire deal te ondersteunen, zocht de EU-3 altijd naar manieren om Iran meer beperkingen op te leggen, met name voor zijn programma voor ballistische raketten.

In mei 2018 verlieten de Verenigde Staten het Joint Comprehensive Plan of Action, of JCPOA zoals de overeenkomst bekend is, en voerden sancties tegen Iran opnieuw in.

Terwijl de Europeanen hadden gezegd dat ze de deal zouden blijven steunen, zijn ze bezweken voor de dreiging van secundaire sancties, die de VS hen zou opleggen als ze handel drijven met Iran. Aangezien alle betalingen tussen Iran en zijn handelspartners worden belemmerd door de sancties, is de handel tussen Europa en Iran in essentie gestopt. De Europeanen hebben getracht een alternatief handelsbevorderend instrument op te zetten dat INSTEX wordt genoemd. Maar het mechanisme, dat nog eens aanvullende voorwaarden oplegt aan Iran, heeft niet gewerkt.

De Europeanen hadden verschillende andere maatregelen kunnen nemen om de Amerikaanse sanctiedreiging tegen te gaan. Ze hebben dit niet gedaan.

In juni 2018 heeft Iran het geschillenbeslechtingsmechanisme van de deal geactiveerd (hieronder uitgelegd) door een officiële brief te sturen naar de coördinator van de gezamenlijke JCPOA commissie. Er is een gezamenlijke commissievergadering gehouden waarin de EU3 opnieuw beloofde dat zij hun kant van de deal zouden behouden:

 1. De deelnemers erkenden dat, in ruil voor de uitvoering door Iran van zijn nucleaire verplichtingen, het opheffen van sancties, inclusief de daaruit voortvloeiende economische dividenden, een essentieel onderdeel van de JCPOA vormt.
 2. De deelnemers bevestigden te goeder trouw en in een constructieve sfeer hun inzet voor de volgende doelstellingen:
  het onderhouden en bevorderen van bredere economische en sectorale betrekkingen met Iran;
  het behoud en onderhoud van effectieve financiële kanalen met Iran;
  de voortzetting van de Iraanse export van olie- en gas-condensaat, aardolieproducten en petro-chemicaliën;
  Maar die beloften waren leeg. De handel tussen Europa en Iran kon niet nieuw leven worden ingeblazen omdat de Europese landen niet opstonden tegen Amerikaanse sancties. Door te bezwijken voor de secundaire sanctiedreiging van Trump hebben de Europeanen effectief hun eigen sancties tegen Iran opnieuw ingevoerd.

Een jaar later en als gevolg van het verzuim van de Europeanen om effectieve sanctieverlichting te bieden, zoals beloofd in het kader van de JCPOA, begon Iran bepaalde limieten te overschrijden die de overeenkomst had gesteld aan zijn civiel nucleair programma. Het rechtvaardigde de beslissing, door te wijzen op artikel 26 van de JCPOA (pdf):

 1. De EU onthoudt zich van het opnieuw invoeren of opnieuw opleggen van de sancties die zij heeft beëindigd op grond van deze JCPOA, onverminderd het geschillenbeslechtingsproces waarin deze JCPOA voorziet. Er komen geen nieuwe nucleaire gerelateerde sancties van de VN-Veiligheidsraad en geen nieuwe nucleaire gerelateerde sancties of beperkende maatregelen van de EU. De Verenigde Staten zullen te goeder trouw hun best doen om deze JCPOA in stand te houden en bemoeienis met de realisatie van het volledige voordeel van Iran van de in bijlage II genoemde sancties te voorkomen.

  Iran heeft verklaard dat het een dergelijke herinvoering of heroplegging van de in bijlage II genoemde sancties, of een dergelijke oplegging van nieuwe nucleaire sancties, zal beschouwen als redenen om zijn verplichtingen onder deze JCPOA geheel of gedeeltelijk te beëindigen.

Sindsdien heeft Iran in vijf stappen, met steeds twee maanden afstand, meer moderne soorten Uranium-verrijkingscentrifuges in gebruik gesteld, het aantal actieve centrifuges verhoogd, het verrijkingsniveau verhoogd en andere limieten overschreden die de deal had gesteld. Al deze stappen werden uitgevoerd onder toeziend oog van het International Atomic Energy Agency (IAEA) dat alle details van het Iraanse programma blijft observeren en rapporteren. Al deze stappen kunnen gemakkelijk worden teruggedraaid als de andere ondertekenaars hun verplichtingen onder de deal nakomen.

Vandaag hebben Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland zelf het geschillenbeslechtingsmechanisme in gang gezet met een gezamelijke brief:

De E3 heeft zijn JCPoA-verplichtingen volledig nagekomen, inclusief het opheffen van sancties zoals voorzien in de voorwaarden van de overeenkomst. Naast het opheffen van alle sancties, vereist door onze toezeggingen in het kader van de overeenkomst, hebben we onvermoeibaar gewerkt om legitieme handel met Iran te ondersteunen, inclusief via het INSTEX-special purpose vehicle.

Ondertussen is Iran echter de belangrijkste beperkingen van de JCPoA blijven schenden. De acties van Iran zijn niet in overeenstemming met de bepalingen van de nucleaire overeenkomst en hebben steeds ernstiger en niet-omkeerbare gevolgen voor de proliferatie.

Wij accepteren het argument niet, dat Iran het recht heeft om de naleving van de JCPoA te verminderen. In tegenstelling tot zijn verklaringen, heeft Iran nooit het JCPoA-geschillenbeslechtingsmechanisme in gang gezet en heeft het geen juridische gronden om de uitvoering van de bepalingen van de overeenkomst te staken.

Wij hebben daarom geen andere keuze, gezien de acties van Iran, dan vandaag onze bezorgdheid te registreren, dat Iran zijn verplichtingen onder de JCPoA niet nakomt, en deze kwestie bij de Gezamenlijke Commissie voor te leggen in het kader van het geschillenbeslechtingsmechanisme, zoals uiteengezet in paragraaf 36 van de JCPoA.

De aanpak is gebaseerd op leugens, extreme prietpraat en oneerlijk. Ja, technisch gezien hebben de Europeanen hun sancties opgeheven. Maar tegelijkertijd legden ze de Amerikaanse sancties tegen Iran op. Ze kopen geen Iraanse olie of andere producten. Ze verkopen niets aan Iran omdat betalingen vanuit Iran worden geblokkeerd. De uitkomst voor Iran is niet anders dan onder de sancties die werden opgelegd voordat de deal werd gesloten. Het is lachwekkend om te wijzen op de oprichting van INSTEX omdat er volgens dat mechanisme geen deals zijn gesloten, omdat het alleen onpraktische ruilhandel vergemakkelijkt en beperkt is tot bepaalde producten.

Dat Iran “nooit het JCPoA-geschillenbeslechtingsmechanisme heeft geactiveerd” is een regelrechte leugen. De gemengde commissie is op 6 juli 2018 op ministerieel niveau bijeengekomen omdat Iran het mechanisme had geactiveerd. De gemeenschappelijke verklaring die na die vergadering is afgegeven, luidt als volgt:

1. Op verzoek van de Islamitische Republiek Iran vond op 6 juli in Wenen op ministerieel niveau een vergadering van de Gemengde Commissie van het Gezamenlijk Alomvattend Actieplan (JCPOA) plaats. De Gezamenlijke Commissie kwam bijeen om de weg te bespreken om te zorgen voor de verdere uitvoering van de nucleaire deal in al zijn aspecten …

Het geschillenbeslechtingsmechanisme, vastgelegd in artikel 36 en 37 van de JCPOA, voorziet in een korte discussieperiode over de klachten die het hebben veroorzaakt. Als in die discussies geen oplossing wordt gevonden, wordt de kwestie geëscaleerd naar de VN-Veiligheidsraad. Als de VN-Veiligheidsraad niet over een resolutie ten gunste van Iran stemt, worden alle VN-sancties die aan Iran zijn opgelegd voordat de JCPOA-deal werd ondertekend, automatisch opnieuw geactiveerd.

De tijdlijn voor het proces is kort. Eerst heeft de gezamenlijke commissie van JCPOA-ondertekenende landen vijftien dagen om een ​​oplossing te vinden. Dan hebben de ministers van Buitenlandse Zaken van die landen nog vijftien dagen. Vijf dagen later kan elke JCPOA-ondertekenaar het probleem escaleren naar de VN-Veiligheidsraad. Als de VN-Veiligheidsraad niet binnen 30 dagen tegen de herinvoering van sancties stemt, wat de VS zeker zou voorkomen door gebruik te maken van zijn vetorecht, zullen VN-sancties tegen Iran automatisch terugkomen.

Omdat de EU3 nu het proces in gang heeft gezet, zal Iran over 65 dagen waarschijnlijk weer onder de volledige VN-sancties vallen.

De EU3 zal natuurlijk met de mond verklaren, dat ze willen dat Iran zijn programma stopt, zodat het geen limiet van de deal overschrijdt. Maar waarom zou Iran dat doen zolang de EU3 de Amerikaanse sancties tegen Iran volgt en ze tegen haar inzet? De EU3 heeft geen redelijk antwoord op die vragen.

Iran heeft geen echte stimulans om zich aan de JCPOA-limieten te houden zolang er sancties tegen haar worden opgelegd. Wanneer de VN-sancties opnieuw ingevoerd worden, zal Iran waarschijnlijk de JCPOA verlaten, zelfs als China en Rusland ermee blijven handelen.

De uitkomst hier is 100% voorspelbaar. VN-sancties zullen heringevoerd worden. Dan zal de regering Trump de propaganda-campagne ‘nucleair Iran’ opnieuw lanceren en Iran met oorlog bedreigen.

De EU-landen die de deal niet hebben kunnen nakomen, worden nu wereldwijd gezien als de poedels die ze zijn. Ze zullen, net als de VS, wordt gezien als landen die ‘niet in staat zijn tot overeenstemming’ en die zich niet houden aan de deals die ze sluiten. Hun uiterst slaafse gedrag tegenover de VS is funest voor hun reputatie.